Convocat 1 ajut de mobilitat per a realitzar una estada de recerca al Guangzhou Institute of Chemistry – Chinese Academy of Sciences (GIG-CAS)

dimecres, 25 juliol, 2018

Es convoca 1 ajut de mobilitat, dins del projecte “Addressing food Security, Environmental stress and Water by promoting multidisciplinary Research EU And China Partnerships in science and business ( SEW-REAP)” per a realitzar una estada de recerca al Guangzhou Institute of Chemistry – Chinese Academy of Sciences (GIG-CAS).

Les activitats a realitzar durant l’estada han de contribuir a la consecució del pla de recerca del beneficiari. Queden excloses d’aquesta convocatòria l’assistència a congressos i altres reunions de treball o coordinació.

La UB finançarà als doctorands seleccionats una estada acadèmica amb una dotació de 1.680 euros mensuals dirigit a sufragar els costos de l’estada del beneficiari. L’estada haurà de tenir lloc entre el 20 de setembre de 2018 i el 20 de desembre de 2019.

La UB finançarà als estudiants seleccionats una estada màxima de 12 mesos. Els interessats podran presentar la seva sol·licitud fins al 04 de setembre de 2018 (inclòs) a qualsevol de les oficines de registre general de la UB, adreçant-la a l’Escola de Doctorat.

Text complet de l’anunci

La Universitat de Barcelona convoca 1 ajut de mobilitat, dins del projecte “Addressing food Security, Environmental stress and Water by promoting multidisciplinary Research EU And China Partnerships in science and business (SEW-REAP)” per a realitzar una estada de recerca al Guangzhou Institute of Geochemistry – Chinese Academy of Sciences (GIG-CAS). 

Les activitats a realitzar durant l’estada han de contribuir a la consecució del pla de recerca del beneficiari. Queden excloses d’aquesta convocatòria l’assistència a congressos i altres reunions de treball o coordinació. 

La UB finançarà al doctorand seleccionat una estada acadèmica amb una dotació de 1.680 euros mensuals dirigit a sufragar els costos de l’estada dels beneficiaris. Les estades hauran de tenir lloc entre el 20 de setembre de 2018 i el 20 de setembre de 2019. 

Per fer front a aquesta despesa, la UB destinarà un total de 20.160 € que aniran a càrrec de la convocatòria EuropeAid ICI+/2014/348-010. 

DURADA DE L’ESTADA: 

La UB finançarà als estudiants seleccionats una estada màxima de 12 mesos. 

REQUISITS PER PARTICIPAR: 

- Estar matriculat en el programa de doctorat de Química Analítica i Medi Ambient de la Universitat de Barcelona en el curs 2017-18 i amb el compromís de matricular-se en el curs 2018-19. 

DOCUMENTS A PRESENTAR: 

  • Sol·licitud de la convocatòria. 
  • Currículum Vitae (en format Europass). 
  • Carta de motivació de l’estudiant. 
  • Carta de compromís a realitzar la matrícula de doctorat el mes de setembre de 2018. 
  • Carta de suport o recomanació del/s director/s de tesis amb el vistiplau del coordinador del programa de doctorat. 
  • Document que acrediti que el Guangzhou Institute of Chemistry – Chinese Academy of Sciences (GIG-CAS) accepta l’estudiant i el seu Pla de Treball. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ: 

- Currículum Vitae (en format Europass). 3 punts. Us adjuntem enllaç: https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/templat...

  • La vinculació científica de la recerca del doctorand amb la temàtica del projecte que finança l’estada. 5 punts 
  • L’exposició de motius de l’interès de fer l’estada al centre de destí. 2 punts

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 

- Els candidats tindran fins el 04 de setembre de 2018 per presentar la seva sol·licitud amb la documentació requerida a qualsevol de les oficines de registre general de la UB, adreçant-la a l’Escola de Doctorat. 

RESOLUCIÓ: 

- El Director de l’Escola de Doctorat emetrà la resolució que es publicarà al web de l’Escola de Doctorat en un termini màxim de 20 dies a comptar des del termini de presentació de sol·licituds, sens perjudici de la notificació personal als interessats. 

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu