Dipòsit tesis

dimecres, 10 juliol, 2019

Recentment s'ha aprovat  la disposició transitòria novena, i la instrucció 1/2019 de doctorat segons la qual el còmput del període màxim de dipòsit de la tesi es compta per anys i no per cursos com fins ara. Això significa que la data màxima de dipòsit serà la de cinc anys des de la data de la primera matrícula (o vuit anys a temps parcial). 

Els doctorands i les doctorandes que han iniciat un programa de doctorat a l’empara del RD 99/2011, al curs 2014-2015, en règim de dedicació a temps complert, que compleixin alguns dels requisits establerts per  sol·licitar el dipòsit de la tesi amb posterioritat al 30 de setembre de 2019 han de demanar-ho a la Comissió Acadèmica, emplenant el model normalitzat adjunt abans del 23 de juliol.

També ho podran sol·licitar les persones que han tingut una baixa mèdica o per maternitat i tinguin dret a fer el dipòsit més tard del 30 de setembre cal que ho sol·licitin a la seva secretaria abans del dia 23 de juliol de 2019. 

A Secretaria comprovaran el vostre expedient i us informaran de la data màxima de dipòsit de la tesi. En cas de qualsevol dubte consulteu a la secretaria del centre corresponent.

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu