La fundació BBVA convoca les beques Multiverso a la Creació en Videoart

dijous, 18 octubre, 2018

El programa Arte y Cultura de la Fundación BBVA convoca 10 beques destinades a la creació artística a internet i al videoart

Objectius:

  • Recolzar la tasca creativa dels videoartistes espanyols i d’altres nacionalitats residents a Espanya.
  • Afavorir la difusió de les obres resultants d’aquesta convocatòria.

Dotació:

Es concediran 10 beques dotades amb un import màxim brut de 30.000€ que han de ser destinats íntegrament a la producció de l’obra. Si el projecte es realizarà en una universitat o centre anàleg de naturalesa pública, el sol·licitant haurà d'estar adscrit al mateix en el moment de la signatura del compromís d'acceptació amb la Fundació BBVA. 

Termini de realització:

L’obra de videoart haurà de ser produïda en el termini màxim d’un any des que el beneficiari signi el compromís d’acceptació de la beca. 

Requisits dels sol·licitants i sol·licituds:

Poden optar a la beca videoartistes de qualsevol edat amb nacionalitat espanyola, amb independència del seu lloc de residència, i videoartistes d’altres països que resideixin a Espanya. Les sol·licituds seran preferentment individuals, tot i que es contempla la proposta de sol·licituds conjuntes. Els projectes han de ser originals i inèdits i amb caràcter innovador. La beca sol·licitada ha de ser l’única font de finançament del projecte. 

Presentació de sol·licituds:

Amb caràcter general, tota la documentació presentada haurà de ser emplenada en castellà, llevat que les presents bases prevegin que certs documents puguin ser aportats en un altre idioma. Totes les sol·licituds s'han de presentar exclusivament a través del formulari disponible al lloc web de la Fundació BBVA www.fbbva.es i/o www.multiverso-fbbva.es adjuntant la documentació demanada al web. 

Termini de presentació de les sol·licituds:

Des del 8 d’octubre del 2018 fins el 20 de novembre de 2018 a les 19h hora peninsular. Una comissió avaluadora, integrada per experts i professionals de les arts audiovisuals i copresidida pel director de la Fundació BBVA o persona en qui delegui i pel director del Museu de Belles Arts de Bilbao o persona en qui delegui, valorarà els projectes presentats tenint en compte els següents mèrits:

1 / Interès i qualitat artística del projecte.

2 / Caràcter innovador del projecte.

3 / Viabilitat del projecte.

4 / Adequació del pressupost al projecte.

5 / Trajectòria artística del/de la sol·licitant.

Resolució:

La resolució de la convocatòria es farà pública no més tard de l'1 de febrer de 2019. La convocatòria podrà declarar-se totalment o parcialment deserta i la decisió de la comissió avaluadora serà inapel·lable. Resolta la convocatòria, es faran públiques en el lloc web de la Fundació BBVA www.fbbva.es i/o www.multiverso-fbbva.es la llista dels beneficiaris de les beques i la composició de la comissió avaluadora.

Formalització:

Els beneficiaris de les beques hauran de subscriure abans l'1 de març de 2019 el compromís d'acceptació que la Fundació BBVA i el Museu de Belles Arts de Bilbao els traslladi.

En cas que el beneficiari de la beca estigui adscrit a una universitat o centre anàleg de naturalesa pública, és preceptiu que el centre subscrigui el document regulador de la concessió i pagament de la beca que la Fundació BBVA i el seu col·laborador li traslladin. L'acceptació de la beca implicarà el desenvolupament del projecte presentat fins a la seva completa execució.

Més informació i bases

Preguntes Freqüents

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu