Modificació dels Reals Decrets relatius al Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES) i l’Ordenació dels Ensenyaments universitaris oficials

dimecres, 5 març, 2014

Al B.O.E de 5 de març de 2014 s’ha publicat el Real Decret 96/2014, de 14 de febrer, pel que es modifiquen els Reals Decrets 1027/2011, de 15 de juliol, pel que s’estableix el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES),  i  1393/2007, de 29 d’octubre, pel que s’ estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials oficiales.

Enllaç: http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2359.pdf

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu