Oberta la convocatòria d'ajuts per a la realització d'estades formatives a Espanya i l'estranger finançada per la Fundació Montcelimar i la Universitat de Barcelona

dijous, 14 febrer, 2019

Aquests ajuts, destinats a les doctorandes i doctorands UB, tenen per finalitat la realització d'estades formatives en centres estrangers o espanyols ubicats en una localitat diferent a la del centre d'adscripció del beneficiari i que impliquin el canvi de residència del sol·licitant. L’import de l’ajut inclourà les despeses de desplaçament i manutenció. En els casos de les escoles d’estiu inclourà també la quota d’inscripció. 

Les activitats a realitzar durant l'estada, en laboratoris d'investigació, consultant fons bibliogràfics o documentals, aprenent noves tècniques instrumentals, participant en escoles d'estiu o realitzant altres treballs de camp, tenen per objecte la millor consecució del pla de recerca del beneficiariQueden excloses d'aquesta convocatòria l'assistència a congressos i altres reunions de treball o coordinació.

Requisits i condicions: 

·   Doctorands/es matriculats a la Universitat de Barcelona que tinguin acceptat el pla de recerca. 

·   Les estades es realitzaran obligatòriament entre la data de resolució de concessió de l’ajut i el 31 de desembre de 2019. En cas que l’estada es vulgui realitzar abans de la resolució dels ajuts, s’haurà de demanar autorització al vicerector de Doctorat i Promoció de la Recerca i en cap cas la realització prèvia de l’estada no condicionarà la concessió de l’ajut. En cas que l’ajut finalment no sigui atorgat, totes les despeses aniran a càrrec de l’interessat. 

·   Els sol∙licitants empadronats amb una antiguitat d’un any al Municipi de Montgat tindran una puntuació afegida en la valoració de l’ajut.

·   La durada mínima de les estades és d’1 setmana i la màxima de 8. Excepcionalment, si l’estada és autoritzada per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat amb la finalitat d’obtenir la menció europea del títol de Doctor, l’estada podrà tenir una durada de 12 setmanes. 

·   Aquest ajut és incompatible amb altres que tinguin la mateixa finalitat.

Sol∙licituds: 

Les sol∙licituds es presentaran a la unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant – Secció de Beques de Personal Investigador en Formació ‐ (Pavelló Rosa), mitjançant l'imprès normalitzat que trobareu a la pàgina web següent: http://www.ub.edu/beques/3rcicle/ub/apif/index.htmli a la Seu Electrònica de la UB https://seu.ub.edu.

L’imprès de sol∙licitud, s’acompanyarà obligatòriament de la documentació requerida a les bases. 

Termini de presentació:

Fins el 26 de febrer del 2019

La Fundació Montcelimar és una entitat del Grup de la Universitat de Barcelona que va ser creada l’any 1934 pel Sr. Joaquim Cusí Furtunet a Montgat. L’objectiu fonamental de la Fundació és dur a terme tasques d’investigació en l’àmbit de la Universitat de Barcelona i de les entitats que integren el Grup UB, així com promocionar, fomentar i potenciar, amb la col∙laboració d’altres agents públics i privats, projectes d’estudi, d’investigació i de docència relacionats amb qualssevol dels ensenyaments i especialitats que imparteix la Universitat de Barcelona. 

Convocatòria

Resolució i bases  

Formulari de sol·licitud

Relació de països i imports de desplaçament

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu