Open call for 6 scholarships for Chinese students with the UB Doctorate Programmes

dijous, 18 gener, 2018

 

Based on the agreement signed between the University of Barcelona and the China Scholarship Council, the UB opens the call for 6 scholarships for Chinese students who wish to pursue a doctorate with the UB. The duration of the scholarships is 48 months. All areas of study will be considered, although priority will be given to the areas of Physics, Chemistry, Biology, Geology, Medicine, Pharmacy and Environmental Sciences. You can check the programmes offer here.

Candidates must meet the following requirements:

 • Be citizens of the People's Republic of China at the time of application.
 • Candidates must not be currently working abroad.
 • Successful candidates must return to China upon completion of their studies and/or research.
 • Candidates must have an unconditional invitation letter from the UB. In this regard, they must meet the access requirements for the UB doctorate, including a high level of English language.
 • Candidates should satisfy the selection criteria set out by CSC by completing the Application Form at http://apply.csc.edu.cn

Procedure:

 • Candidates should directly apply for admission to the UB Doctoral Programme in which they are interested (web of the offer) specifying in their application that they apply for the UB/CSC joint scholarship.
 • After evaluating the candidates, the UB will provide CSC and each qualified candidate with a copy of the invitation letter.
 • After receiving the invitation, candidates must also apply to CSC and submit supporting documents.

Deadline for application:

- For Chinese students who directly access a UB Doctorate Programme: the call will be opened until March 1, 2018.

- For Chinese students who are studying a master's degree in the UB, a special procedure will be opened through the Embassy of the People's Republic of China between March 1 and April 1, 2018.

 

For more information, you can contact with the Doctoral School by writing an email to escola.doctorat@ub.edu or by calling 934 021 754.

___________________________________________________________________________________________________________________

Convocatòria oberta de 6 beques per a estudiants xinesos amb els programes de Doctorat UB

En base a l’acord signat entre la Universitat de Barcelona i el China Scholarship Council, s’obre la convocatòria de 6 beques per a estudiants xinesos que vulguin dur a terme un doctorat amb la UB. La durada de les beques és de 48 mesos. Tots els àmbits d’estudi seran considerats, tot i que es donarà prioritat als camps de la física, la química, la biologia, la geologia, la medicina, la farmàcia i les ciències ambientals. Podeu consultar l’oferta de programes aquí.

Els candidats han de complir els requisits següents:

 • Ser ciutadans de la República Popular de la Xina en el moment de la sol·licitud.
 • No estar treballant a l’estranger actualment.
 • Els candidats seleccionats hauran de tornar a Xina després de completar els seus estudis i/o recerca.
 • Els candidats han de tenir una carta d’invitació incondicional de la UB. En aquest sentit, han de complir els requisits d’accés pel doctorat de la UB, incloent un nivell alt de llengua anglesa.
 • Els candidats han de complir els criteris de selecció que marca el CSC mitjançant el compliment del Formulari d’Aplicació que poden trobar aquí.

Procediment:

 • Els candidats han de demanar directament l’admissió al programa de doctorat en el qual estiguin interessats (web de l’oferta) mencionant en la seva aplicació que són candidats per la beca UB/CSC.
 • Després d’avaluar els candidats, la UB proporcionarà al CSC i als candidats seleccionats una còpia de la carta d’invitació.
 • Un cop hagin rebut la invitació, els candidats han d’aplicar al CSC i aportar la documentació requerida.

Termini de la sol·licitud:

 • Pels estudiants xinesos que accedeixen directament a un programa de doctorat UB, la convocatòria estarà oberta fins el dijous 1 de març del 2018.
 • Pels estudiants xinesos que estiguin cursant un màster oficial a la UB, s’obrirà un procediment especial a través de l’Ambaixada de la República Popular de la Xina entre els dies 1 de març i 1 d’abril del 2018.

Per a més informació, podeu consultar amb l’Escola de Doctorat escrivint un correu electrònic a escola.doctorat@ub.edu o trucant al 934 021 754.

 

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu