Presentació Doctorat Industrial

El Pla de Doctorats Industrials és una estratègia del Govern de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb les universitats públiques i privades, que té per objectius contribuir a la competitivitat i internacionalització del teixit industrial català, retenir talent i situar els doctorands i doctorandes en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa.

Els agents implicats en el Pla són: 

 • L’empresa
 • La universitat
 • El doctorand o doctoranda
 • El Govern de la Generalitat de Catalunya

Característiques dels projectes de doctorat industrial

L’element essencial del Pla de Doctorats Industrials és el projecte de doctorat industrial, és a dir, un projecte de recerca estratègic d’una empresa, on el doctorand/a desenvoluparà la seva formació investigadora, en col·laboració amb una universitat, i que serà objecte d’una tesi doctoral.

 La Generalitat de Catalunya preveu donar suport econòmic a aquests projectes mitjançant dues modalitats, ateses algunes característiques en l’execució del projecte:

 • Projectes de doctorat industrial cofinançats per la Generalitat de Catalunya
 • Projectes de doctorat industrial amb ajut específic.

Anualment, la Generalitat establirà un nombre màxim de projectes que subvencionarà de cada modalitat.

Característiques comunes d’ambdues modalitats

 • La tesi doctoral es desenvoluparà en el marc d’un conveni de col·laboració entre una universitat i una empresa.
 • El doctorand disposarà d’un director de tesi de la universitat i un responsable designat per l’empresa.
 • El candidat ha de tenir una nota mitjana mínima de l’expedient acadèmic dels estudis de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau o diplomatura igual o superior a 1,60.
 • El director/a de la tesi ha de formar part d’un grup de recerca reconegut (SGR) vigent de la Generalitat de Catalunya.
 • La dedicació del doctorand al projecte de recerca es distribuirà entre l’empresa i la universitat.
 • El doctorand participarà en programes formatius en competències específiques relacionades amb la coordinació i gestió de projectes, plans de negocis, propietat industrial i intel·lectual, entre altres matèries rellevants.
 • El doctorand disposarà d’una assignació anual (borsa de mobilitat). finançada per la Generalitat de Catalunya i que podrà acumular-se per un període màxim de 3 anys. La finalitat és l’assistència a seminaris i congressos relacionats amb el projecte de recerca, així com estades en altres seus de l’empresa, en altres universitats o centres de recerca de fora de Catalunya.
 • Totes les tesis llegides en el marc del Pla de Doctorats Industrials rebran la Menció de Doctorat Industrial. Les empreses i els directors acadèmics participants també rebran un reconeixement per la seva participació en el Pla. 

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu