El director

El director de l’Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona és designat i nomenat pel rector de la Universitat de Barcelona entre els seus investigadors de prestigi reconegut, i ha de tenir un mínim de tres sexennis de recerca avaluats positivament, complint els requisits previstos legalment.

Corresponen a la direcció de l’Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona les funcions següents:

 • Coordinar l’Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona.
 • Representar l’Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona en totes les instàncies en les quals es requereixi.
 • Executar i fer complir els acords del Comitè de Direcció.
 • Dirigir la gestió administrativa i pressupostària de l’Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona.
 • Exercir la direcció funcional del personal d’administració i serveis adscrit a l’Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona.
 • Preparar l’informe anual.
 • Dirigir i supervisar el compliment, per part del personal de l’Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona, del codi de bones pràctiques i de les obligacions corresponents al seu contingut, i també adoptar les mesures necessàries per resoldre els problemes que es puguin produir.
 • Vetllar per tal que els recursos humans i materials de l’Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona siguin els adequats per al desenvolupament eficaç de les activitats que li corresponen.
 • Informar el Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat de les gestions portades a terme en funció del seu càrrec.
 • Totes aquelles altres no atribuïdes expressament en aquest Reglament, o en la Normativa reguladora del doctorat, a altres òrgans de l’Escola.

El/la vicedirector/a

El rector de la Universitat de Barcelona, podrà nomenar un/a   vicedirector/a de l’Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona a proposta de la direcció de l’Escola de Doctorat d’entre els seus investigadors de prestigi reconegut, i ha de tenir un mínim de tres sexennis de recerca avaluats positivament, complint els requisits previstos legalment.

Corresponen a la vicedirecció de l’Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona les funcions següents:

 • Substituir el/la director/a en la seva absència.
 • Totes aquelles que la direcció li delegui.

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu