Procediment d'equivalència del títol estranger de doctor/a


Procediment d'Equivalència UB       Reglament Procediment Equivalència UB              Sol·licitud d'equivalència              Requisits dels documents expedits a l'estranger  


CONCEPTE

Equivalència dels títols estrangers d’educació superior al nivell acadèmic de Doctor de la Universitat de Barcelona és el reconeixement oficial de la formació superada per a l'obtenció d'un títol estranger, com a equivalent a l'exigida per a l'obtenció d’un títol de doctor de la Universitat de Barcelona.

La concessió de l’equivalència s’acredita mitjançant el corresponent certificat d’equivalència  expedit pel rector de la UB, en el que es farà constar el títol estranger posseït per l'interessat i la Universitat de procedència.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 • Imprès de sol·licitud
 • Original i fotocòpia del DNI , document d'identitat comunitari o passaport .
 • Original i fotocòpia del Títol de doctor degudament legalitzat, i acompanyat de la seva traducció oficial al castellà o català.
 • Original i fotocòpia de la certificació acadèmica dels estudis de doctorat cursats, degudament legalitzada i acompanyada de la seva traducció oficial al castellà o català.
 • Un exemplar de la tesi doctoral.
 • Memòria explicativa de la tesi doctoral redactada en català o castellà.
 • Currículum Vitae en català o castellà (model normalitzat).
 • Justificant de l’abonament de la taxa d’estudi d’equivalència
​​IMPORTANT: per informació més detallada consulta l'imprès de sol·licitud.​

TAXES ASSOCIADES

La Generalitat de Catalunya fixa cada curs acadèmic els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes.

Hi ha dues taxes associades al tràmit d’equivalència de títols estrangers:

 1. Estudi equivalència al nivell acadèmic de Doctor: 218,15€

2. Expedició de la credencial acreditativa de la declaració d’equivalència al nivell acadèmic de Doctor: 218,15€

PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

 1. Un cop disposis de tota la documentació cal que et posis en contacte amb nosaltres per tal de demanar cita prèvia. L'horari de presentació de sol·licituds és de 9 a 12 hores, de dilluns a divendres.
 2. A l’Escola de Doctorat confrontem els documents originals amb les fotocòpies per tal de realitzar les compulses que s'escaiguin. Un cop fet això, et són retornats els documents originals.
 3. A continuació t’expedim el rebut per fer el pagament de la taxa d’estudi d’equivalència, que pots abonar mitjançant tarja bancària o a través d'una de les entitats bancàries col·laboradores.
 4. Per tal d'iniciar el procediment cal que presentis la sol·licitud d'equivalència, amb la tota la documentació, al Registre General de la UB. L'oficina de Registre dona una data i número d'entrada a la sol·licitud, de la qual en pots demanar una còpia. Els terminis establerts en el reglament del procediment de la Universitat de Barcelona per a la declaració d’equivalència comencen a comptar a partir de la data d'entrada de la sol·licitud.
IMPORTANT: La seu de Registre General més pròxima està ubicada en l’edifici central de la Universitat (Gran Via de les Corts Catalanes, 585).

TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD

1. Revisió de la documentació

L’Escola de Doctorat realitza la revisió de tota la documentació aportada. En cas que es detecti que la documentació no compleix els requisits i/o s'observa la manca d'algun dels documents exigits, se t’envia una carta en la que s’especifica la documentació que et manca per tal que la presentis en un termini de 10 dies a comptar des de l’endemà de la data en que rebis aquesta notificació. En cas que no presentis els documents en el termini establert la UB entendrà que no vols continuar amb la teva sol·licitud per la qual cosa dictarà una resolució de desistiment amb la que es finalitza el procediment iniciat.

En cas de dubte sobre l'autenticitat, validesa o contingut dels documents aportats, l’Escola de Doctorat pot efectuar les diligències necessàries per a la seva comprovació, així com dirigir-se a l'autoritat competent expedidora dels mateixos per validar els dubtes que puguin sorgir.

Un cop es disposi de l'expedient complet (sol·licitud i tota la documentació corresponent) està en disposició de ser presentat a la Comissió d’Equivalència.

2. Anàlisi de les sol·licituds presentades

La Comissió d’Equivalència analitza i informa sobre les sol·licituds que acompleixen els requisits establerts i s'acompanyen de tots els documents preceptius. Així mateix aquesta Comissió pot requerir als sol·licitants que aportin altres documents que consideri necessaris.

La Comissió d’Equivalència s’organitza en dos Comitès Tècnics: el Comitè de Ciències Humanes, Jurídiques i Socials i el Comitè de Ciències Experimentals i de la Salut:

a)      El Comitè Tècnic de Ciències Experimentals i Ciències de la Salut analitza les sol·licituds que tenen relació directa amb els àmbits de coneixement propis dels ensenyaments impartits als centres següents: Biologia, Farmàcia, Física, Geologia, Infermeria, Matemàtiques, Medicina, Odontologia, Psicologia i Química.

b)      El Comitè Tècnic de Ciències Humanes, Jurídiques i Socials analitza les sol·licituds que tenen relació directa amb els àmbits de coneixement propis dels ensenyaments impartits als centres següents: Belles Arts, Biblioteconomia i Documentació, Economia i Empresa, Dret, Filologia, Filosofia, Formació del Professorat, Geografia i Història, INEFC i Pedagogia.

Aquests Comitès es reuneixen 2 ó 3 cops a l'any, en funció del nombre de sol·licituds presentades.

3. Informe del president del Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat

A la vista dels informes emesos pels Comitès Tècnics d'equivalència, el president del Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat emet un informe –favorable o desfavorable– sobre la sol·licitud d’equivalència presentada. Aquest informe és motivat i és tramès al rector per tal que dicti resolució sobre l'equivalència.

4. Resolució del rector de la UB

El rector resolt motivadament atorgant o denegant l'equivalència sol·licitada.

El termini per resoldre i notificar la resolució és de 6 mesos a comptar des que la sol·licitud ha tingut entrada en el Registre de la Universitat de Barcelona.

La manca de resolució expressa en el termini indicat permet entendre que la sol·licitud ha estat denegada.

Expedició de la credencial d'equivalència: 

En cas que la resolució d'equivalència sigui favorable has de pagar la taxa per tal que et sigui expedida la corresponent credencial. A les nostres oficines t’expedim el rebut de pagament que pots abonar mitjançant tarja bancària o a través d'una de les entitats bancàries col·laboradores.

Un cop estigui expedida la credencial d'equivalència t’ho comunicarem  per tal que la passis a recollir per les nostres oficines.

La credencial l'has de recollir personalment o autoritzar a una altra persona mitjançant poder notarial; en ambdós casos és necessària la presentació del DNI, passaport o document comunitari (UE).

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu