Requisits dels documents acadèmics expedits a l'estranger

Els documents expedits a l'estranger que s'aportin a procediments de la UB hauran de ser documents oficials i estar expedits per les autoritats competents, d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracti, i estar degudament legalitzats i traduïts,en els casos que correspongui.

Concepte

S'entén per còpia compulsada d'un document la còpia confrontada amb l'original, en la qual es fa constar la coincidència formal amb aquest, mitjançant la corresponent diligència.

Tipologies de còpies compulsades vàlides

Les còpies compulsades es podran realitzar en :

 • Qualsevol de les seus de l'Oficina de Registre de la UB. Es recomana que es facin en l'oficina de registre del centre on heu de presentar la documentació.
 • L'Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona, només en el cas de documentació que s'ha de aportar a la sol·licitud d'homologació del títol de doctor.
 • Un notari col·legiat a l'Estat Espanyol.
 • Les representacions diplomàtiques o consulars de l'Estat Espanyol a l'estranger.

Important: En els cas de documents que hagin de ser legalitzats, la legalització o postil.la ha de constar sobre el document original i, per tant, només serà vàlida la presentació de la còpia compulsada que s'hagi realitzat sobre el document complet.

Concepte

Els documents que no hagin estat expedits en castellà, en català o en anglès* han de presentar-se acompanyats de la corresponent traducció oficial al castellà o al català. En els cas de documents que han de ser legalitzats la traducció oficial s'ha de realitzar un cop s'ha conclòs el tràmit de legalització del mateix i, per tant, la traducció oficial ha d'incloure el procediment de la legalització de signatures .

Important: la presentació de la traducció oficial no eximeix de presentar el document original.

* Acord del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona de data 5 d'octubre de 2010.

Procediments afectats

La presentació de la traducció oficial és imprescindible per a la tramitació de diferents sol·licituds, com són:

 • Estudi d'equivalència de títol per a l'accés a estudis oficials de màster universitari i doctorat
 • Estudi d'equivalència de títol per a l'accés a màsters i programes propis del grup UB
 • Convalidació parcial d'estudis estrangers
 • Homologació del títol de doctor

Documents que han d'estar traduïts

 • Títols Acadèmics
 • Certificats Acadèmics
 • Certificat emès pel Ministeri d'Educació i Ciència del país que expedeix el document, o de l'organisme competent, que acrediti que el títol obtingut per l'estudiant permet accedir a estudis de màster universitari / doctorat
 • Suplement Europeu al Títol (SET)
 • Altres documents necessaris per resoldre la sol·licitud que siguin requerits pels òrgans de la UB competents per resoldre el procediment que correspongui

Tipologies de traduccions vàlides

A. Traducció oficial realitzada per traductor/intèrpret jurat legalment inscrit a Espanya:

Per a que la traducció oficial sigui vàlida el traductor/intèrpret ha de formar part de la "Llista actualitzada de traductors-intèrprets jurats" que publica el Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació (MAEC).

El contingut de la traducció oficial ha de ser coincident amb la totalitat del document original, inclòs el procediment de legalització.

La traducció ha d'incloure el segell de l'intèrpret/traductor.

B. Traducció oficial realitzada per via diplomàtica:

Les representacions diplomàtiques dels països d'origen o destí dels documents poden traduir o validar traduccions.

En qualsevol dels dos casos, la representació diplomàtica que realitzi o validi la traducció ha de certificar l'exactitud de la traducció i el contingut de la mateixa ha de ser coincident amb la totalitat del document original, inclòs el procediment de legalització.

Les representacions diplomàtiques normalment incorporen al document un certificat similar al següent:

Veure exemple de traducció per ambaixada/consolat

C. Per traductor oficial a l'estranger:

Per a que aquesta traducció sigui vàlida cal que la signatura del traductor estigui degudament legalitzada.

Concepte

Per a certificar la validesa d'estudis realitzats a l'estranger, és necessari realitzar uns tràmits específics que permetin verificar l'existència tant de la institució que els ha emès, com dels estudis que s'han cursat i els títols obtinguts.

La legalització de documents estrangers es regeix en virtut dels convenis internacionals que s'apliquen entre el país que expedeix el document acadèmic i el país davant el qual es busca acreditar l'autenticitat del mateix. Els tràmits varien, doncs, segons el país d'origen (i/o de destí) dels estudis o títols.La informació corresponent al procés de legalització ha de ser facilitada per la universitat on heu cursat els estudis, l'autoritat competent o serveis consulars del país d'origen dels documents.

Procediments afectats

La legalització de documents acadèmics és imprescindible per a la tramitació de diferents sol·licituds, com són:

 • Estudi d'equivalència de títol per a l'accés a estudis oficials de màster universitari i doctorat
 • Estudi d'equivalència de títol per a l'accés a màsters i programes propis del grup UB
 • Convalidació parcial d'estudis estrangers
 • Homologació del títol de doctor

Documents que han d'estar legalitzats

 • Títols Acadèmics
 • Certificats acadèmics
 • Document emès per l'autoritat del país d'origen, competent en la matèria, que acrediti que el títol obtingut per l'estudiant permet accedir a estudis de Màster /
 • Doctorat en aquell país
 • Suplement Europeu al Títol (SET)
 • Altres documents necessaris per a resoldre la sol·licitud que siguin requerits pel òrgans de la UB competents per resoldre el procediment que correspongui

Tipologies de Convenis Internacionals

Segons l'Estat de procedència dels documents, els tràmits necessaris per a la seva legalització (i, per tant, per a que aquests documents tinguin validesa a l'Estat espanyol) seran uns o altres, en funció de si hi ha algun Conveni Internacional aplicable.

Les diferents situacions, i procediments de legalització, que podem trobar són les següents:

 1. Estats membres de la Unió europea i signataris de l'acord sobre Espai Econòmic Europeu o acord bilateral amb la Unió Europea
 2. Països que han subscrit el Conveni de L'Haia de 05/10/1961
 3. Països que han subscrit el Conveni d'Andrés Bello
 4. La resta de països

A. Estats membres de la Unió Europea i signataris de l'acord sobre Espai Econòmic Europeu o acord bilateral amb la Unió Europea

Condicions

No s'exigeix cap tipus de legalització per als documents.No obstant, els certificats expedits per universitats pertanyents a aquests països hauran d'incloure el vist-i-plau del rector o càrrec equivalent de la Universitat.

Països

Estats membres de la Unió Europea:
 • Alemanya
 • Àustria
 • Bèlgica
 • Bulgària
 • Croàcia
 • Dinamarca
 • Eslovàquia
 • Eslovènia
 • Espanya
 • Estònia
 • Finlàndia
 • França
 • Grècia
 • Holanda
 • Hongria
 • Itàlia
 • Irlanda
 • Letònia
 • Lituània
 • Luxemburg
 • Malta
 • Polònia
 • Portugal
 • Regne Unit
 • República Txeca
 • Romania
 • Suècia
 • Xipre

Països signataris de l'Acord sobre Espai Econòmic Europeu:

 • Islàndia
 • Liechtenstein
 • Noruega

Acord bilateral​ amb la Unió Europea

 • Suïssa

 

 

 

B. Països que han subscrit el Conveni de l'Haia

Concepte

Legalització mitjançant un únic segell, conegut com a Postil·la de l'Haia.

Condicions

Les autoritats competents del país han de realitzar el reconeixement de les signatures dels responsables acadèmics i han d'estendre l'oportuna postil·la o legalització única.

El reconeixement i la postil·la han de figurar sobre el document original.

Països

Països que han subscrit el Conveni de L'Haia, són els següents:

Llista de països (pàgina del propi Conveni)

Autoritats que intervenen

La informació corresponent a aquesta legalització ha de ser facilitada per la universitat on heu cursat els estudis, l'autoritat competent o serveis consulars del país d'origen dels documents. Com a referència, es pot consultar:

Autoritat competent dels països signants (pàgina del propi Conveni)

Característiques de la legalització

En el document s'estamparà un segell de forma quadrada d'un mínim de 9x9cm, que contindrà les següents dades:

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1.- País .............................................

El presente documento público

2.- Ha sido firmado por .........................
3.- quien actua en calidad de ................
4.- y está revestido del sello/timbre ................

Certificado

5.- en ................................................
6.- el día ............................................
7.- por ....................................................
8.- bajo el número ........................................
9.- Sello/timbre: ..........

10.- Firma .....................

i que l'Autoritat competent haurà de completar.

 • Podeu veure'n un exemple:

Veure exemple

 

 

 

C. Països que han subscrit el Conveni d'Andrés Bello

Condicions

Els documents han de ser legalitzats per via diplomàtica.
La informació corresponent a aquesta legalització ha de ser facilitada per la universitat on heu cursat els estudis, l'autoritat competent o serveis consulars del país d'origen dels documents
La legalització ha de figurar sobre el document original.

Països

Països que han subscrit el Conveni d'Andrés Bello:

 • Bolívia
 • Colòmbia
 • Cuba
 • Xile
 • Equador
 • Espanya
 • Panamà
 • Paraguai
 • Perú
 • Veneçuela 

Autoritats que intervenen

 1. Ministeri d'Educació del país d'origen per a títols i certificats acadèmics.
 2. Ministeri d'Afers Exteriors del país on es van expedir els esmentats documents.
 3. Representació diplomàtica o consular d'Espanya en aquell país. 

Característiques de la legalització

Veure exemple

D. La resta de països

Condicions

Els documents han de ser legalitzats per via diplomàtica.
La informació corresponent a aquesta legalització ha de ser facilitada per la universitat on heu cursat els estudis, l'autoritat competent o serveis consulars del país d'origen dels documents
La legalització ha de figurar sobre el document original.

Autoritats que intervenen

 1. Ministeri d'Educació del país d'origen per a títols i certificats acadèmics.
 2. Ministeri d'Afers Exteriors del país on es van expedir els esmentats documents.
 3. Representació diplomàtica o consular d'Espanya en aquell país.

Característiques de la legalització

(El procediment es el mateix que l'establer per als països del Conveni d'Andrés Bello) Veure exemple

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu