polis

Estructura del Centro -  Estructura del Centre  - Centre's Structure
Researchers come from different Research Groups
1999 -2016

2016 -


polis 1999_2015         polis2016

El Centre de Recerca POLIS va ser creat per acord del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona el juliol de 1999.
Des de les hores ha desenvolupat la seva activitat de recerca en les àrees de l’Art Públic, el Disseny Urbà, però sobretot ha destacat per desenvolupar una original visió del paper de les possibilitats de l’Art en els processos de Regeneració Urbana.

En aquest sentit el Centre ha estat pioner en el desenvolupament d’estratègies creatives de participació ciutadana que poden ser englobades en aquesta etiqueta, tan de moda actualment, que és la de la governança.

El Centre ha desenvolupat la seva producció a partir de diferents projectes competitius de recerca i e diversos contractes amb les administracions locals.

Aquest treball ha estat determinant per a l’estructuració tant del Màster en Disseny Urbà: Art, Ciutat , Societat;  el Màster en Intervenció Psicosocial i del programa de doctorat Espai Públic i Regeneració Urbana: Art, Teoria i Conservació del Patrimoni.
El Centro de Investigación POLIS fue creado por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Barcelona en Julio de 1999. Desde entonces ha desarrollado su actividad de investigación en las áreas del Arte Público, el Diseño Urbano, pero sobre todo ha destacado por desarrollar una original visión del rol de las posibilidades del Arte en los procesos de Regeneración Urbana.

En este sentido el Centro ha sido pionero en el desarrollo de estrategias creativas de participación ciudadana que pueden ser englobadas en esta etiqueta, tan de moda actualmente, que es la de la gobernanza.

El Centro ha desarrollado su producción al amparo de distintos proyectos competitivos de investigación y de diversos contratos con las administraciones locales.

Este trabajo ha sido determinante para la estructuración tanto del Master en Diseño Urbano: Arte, Ciudad, Sociedad; el Màster en Intervención Psicosocial y el programa de doctorado Espacio Público y Regeneración Urbana: Arte, Teoría y Conservación del Patrimonio
The Board of Governors of the University of Barcelona created POLIS Research Centre in July 1999. Since then it has developed its research in the areas of Public Art, Urban Design, but mostly has excelled in developing an original vision of the role of the possibilities of art in urban regeneration processes.

In this sense, the Centre has been a pioneer in the development of creative strategies for citizen participation that can be encompassed by this label, so trendy, which is that of governance.

The Centre has developed its production under different competitive research projects and various contracts with local governments.

This work has been central in structuring both the Master in Urban Design: Art, City, Society; the Master in Psychosocial Intervention and  the doctoral programme Public Space and Urban Regeneration: Art, Theory and Heritage Conservation

TESIS DOCTORALES  TESIS DOCTORALS    PhD DISSERTATIONS
POLIS_AREAS

CERPOLIS

ART CIUTAT SOCIETATPSICOLOGIA SOCIAL I DE LES ORGANITZACIONSCONSERVACO I RESTAURACIOPOESIA I EDUCACIOEUROMRESEARCHERS INVESTIGADORESCentre's Ph.D. Thesis - Tesis Doctorales