PAUDO


Ignasi de Lecea Awards
CITIES Waterfronts of Art Workshops Public Art on-line Documents Network
Streets

Ignasi de Lecea

El 28 de Novembre de 2005 moria Ignasi de Lecea. Arquitecte, va ocupar diversos càrrecs en l’administració d’urbanisme de l’ajuntament de Barcelona.

Coneixedor de l’Art contemporani, la seva sensibilitat artística ha
quedat dipositada en moltes de les intervencions d’art públic de que la ciutat de Barcelona és un bon model. Però Ignasi de Lecea també era un subtil constructor de ciutat. La seva direcció d’innombrables projectes de petita i gran escala ha deixat petjada en molts dels treballs que s’estenen per tota la ciutat.

L’amor pel detall, l’estima a les característiques del material i el procedir per la simplicitat metodològica, són algunes de les principals característiques de la seva direcció de projectes. Amant dels parcs i jardins la seva petjada està també present en la plèiade d’espais verds que esquitxen la ciutat.

En els últims anys, Ignasi de Lecea es va dedicar intensament al projecte del Sistema d’informació i gestió de l’Art Públic de la ciutat. Iniciativa conjunta de l’Ajuntament i de la Universitat de Barcelona, suposa un pas de gegant en les formulacions de difusió de l’art públic... però també, en tant que el projecte posseeix una estructura museística clara, respecte al seu estudi i investigació en relació al desenvolupament de la ciutat i la seva memòria.

Per a Lecea l’obra d’art en l’espai urbà, era monument, amb independència de la seva voluntat de commemoració, quan catalitzador de simbolisme social i agent de la conservació de la memòria. Gran comunicador, mestre de fina ironia anglesa, Ignasi de Lecea estimava la docència i la seva mort coincideix amb el moment que aquesta passió anava a vincular-se de forma sistemàtica en els nous màsters de la Universitat de Barcelona dedicats al tema.

Malgrat no estar enquadrat en una estructura acadèmica, moltes delegacions d’arreu del món recorden les seves explicacions sobre espai públic barceloní i de la intrínseca relació entre aquest i l’Art Públic de la ciutat. També ho recordaran els arquitectes de Pontevedra que assistissin als cursos organitzats pel col·legi d’aquella demarcació i els estudiants portuguesos del Postgrau en Design Urbà (1999 -2003), dons varen poder gaudir de les seves explicacions en el marc dels seminaris desenvolupats
a Lisboa i de les Jornades BCN- LX a la ciutat Comtal.

El detall, la precisió i el bon fer definirien la personalitat d’un home bo i savi que, per desgràcia, ens ha deixat un buit molt difícil d’omplir.

ELS PREMIS
Aquests premis són un homenatge a Ignasi de Lecea i una producció del grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya Art, Ciutat, Societat - CR Polis de la Universitat de Barcelona, per a la xarxa temàtica PAUDO (Public Art and Urban Design Observatory)

El seu objectiu és premiar bianualment aquelles iniciatives d’ajuntaments o administracions públiques, universitats i entitats privades sense ànim de lucre que hagin desenvolupat iniciatives, projectes i investigacions tendents a una millor producció, gestió i difusió de l’art públic i el disseny urbà.

Els premis són honorífics i es convoquen cada dos anys. El lliurament dels premis es realitzarà en el mes de setembre dels anys imparells en el marc del Simposi Internacional “Waterfronts of Art” que es realitza a Barcelona, organitzat pel grup d’investigació i el CR POLIS
Ignasi de Lecea

On 28 November 2005 Ignasi de Lecea passed away. As an architect who held numerous positions of responsibility in the management of Urban Planning in Barcelona City Council
He was a connoisseur of contemporary art. He bestowed his artistic sensitivity on many projects in the sphere of Public Art for which Barcelona has become an international reference.

But Ignasi de Lecea was also a subtle city-builder. With his guidance on countless projects, both large and small scale, he has left his mark on many of the works spread throughout the city. A love for detail, knowledge of features of materials and methodological simplicity are the main characteristics of his project management. A lover of green areas, his influence can also be noted in the prominent array of parks and gardens dotted around the city.

In recent years Ignasi de Lecea tirelessly devoted himself to the city’s Public Art Information and Management System project. This initiative, run jointly by the City Council and the University of Barcelona, is a major step forward, not only in the form in which information on Public Art is given, but also in the clear, museum-like structuring of the project with relation to study and research on the development of the city and its history. For Lecea, a work of art in the urban space was not just a monument, but a catalyst for social symbolism and an agent for preserving history.

A great communicator and master of English irony, Ignasi de Lecea profoundly enjoyed teaching and his death was at a time when this passion was about to take shape on the new Masters courses at the University of Barcelona, dedicated to the same subject.

Although not presented within an academic framework, many visitors from around the world will remember his talks on public space in Barcelona and its intrinsic relationship with the city’s Public Art. He will also be remembered by the architects from Pontevedra (Galicia, Spain) who attended the courses organized by their local Register of Architects, and the Portuguese students who took the postgraduate course on Urban Design (1999-2003), where they enjoyed the lectures that he gave in the framework of seminars held in Lisbon and the BCN-LX workshops in Barcelona.

An eye for detail, accuracy and care would be the best way to define the good and wise man who, unfortunately, has left us, and whose place will prove difficult to occupy.

THE AWARDS

These awards are homage to the memory of Ignasi de Lecea and an initiative of the research group “Art, City, Society” consolidated by the Generalitat (the Autonomous Government of Catalonia) - CR Polis at the University of Barcelona, for the PAUDO network (Public Art and Urban Design Observatory).

The awards are for those city councils, public administrations, universities and private non-profit entities that have carried out initiatives, projects or research, aimed at enhancing the production, management and dissemination of public art and urban design.

Nominees for the honorific awards will be convened biannually and the awards will be presented in September of alternate years within the programme of the International Symposium “Waterfronts of Art”, held in Barcelona and organized by the research group and the CR POLIS.

GANADORES / WINNERS
200-2007
2008-2009
INTITUCIONES/ INTITUTIONS
CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA
CONSORCI DEL BARRI DE LA MINA
DEPARTAMENT D’HISTÒRIA DE L’ART DE LA UNIVERSITAT DE SARAGOSSA
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
ATELIER LIVRE DA PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
CÂMARA MUNCIPAL DE LISBOA, DEPARTAMENTO DE PATRIMÓNIO CULTURAL
ACADEMIA
DEPARTAMENT D’HISTÒRIA DE L’ART DE LA UNIVERSITAT DE SARAGOSSA
M.A. “ART AS ENVIRONMENT” DE LA MANCHESTER METROPOLITAN UNIVERSITY
AL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO “A PRAÇA EM PORTUGAL. INVENTÁRIO DE ESPAÇO PÚBLICO”
TESIS / DISSERTATIONS
SÉRGIO OLIVEIRA
SOFIA ÁGUAS
PEDRO BRANDÃO
HELENA ELIAS
JOSÉ GUILHERME ABREU
ANA JÚLIA PINTO
FILIPA PITA SOARES DA FONSECA CALVÁRIO
EDITORIAL
LIVROS HORIZONTE
EQUIPO COORDINADOR DE LA COLECCIÓN IHA/ESTUDOS DE ARTE CONTEMPORÂNEA, UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA FORMADO POR LAS DOCTORAS M.ACCIAIOULI, J. CUNHA
Y M.H. MAIA
DIFUSIÓN
JAUME FABRE - JOSEP MARIA HUERTAS

PROFESIONAL
JORDI HENRICH - OLGA TARRASSÓ
MEC
HAR2011-14431-E
HUM2004-22086-E