Alt nivell

Programa de tutoritzacions per a esportistes universitaris d’alt nivell

Aquest programa té com objectiu facilitar la compatibilitat de les activitats esportives d’alt nivell amb els estudis universitaris, de manera que el rendiment acadèmic de l’atleta-estudiant no es vegi perjudicat, en la mesura del possible, per la pràctica esportiva d’alt nivell.

La Universitat de Barcelona, en col·laboració amb la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat, i el Consejo Superior de Deportes , dóna suport acadèmic a tots aquells estudiants de la UB que, a més, reuneixin les condicions que queden establertes més endavant, mitjançant l’assignació d’un professor-tutor que pugui ajudar a resoldre els problemes que es puguin derivar de la participació en competicions, concentracions, entrenaments, etc.

Les accions bàsiques a desenvolupar pels tutors en el marc del present programa són les següents:

  1. Orientar a l’estudiant-esportista a l’hora de matricular-se i escollir els diversos itineraris valorant la càrrega docent i la càrrega esportiva.
  2. Ésser interlocutor entre l’alumne i els professors implicats en possibles modificacions de dates d’exàmens o pràctiques acadèmiques.
  3. Establir les recomanacions acadèmiques pertinents per al millor ajustament de la seqüència de les assignatures.

Existeixen dues modalitats d’accions de tutorització: ProgramaTutor UB-CAR y Programa tutorització esportistes d’elit UB-CSD. En ambdós casos tots els estudiants que formin part dels programes tenen l’accés a totes les instal·lacions i totes les activitats ofertes per Esports UB de forma gratuïta, mentre dura el programa.

Programa Tutor UB-CAR

Aquest programa es basa en el conveni de col·laboració signat entre el Centre d’Alt Rendiment Esportiu de St. Cugat i la Universitat de Barcelona.

Requisits per prendre-hi part::
  • Ésser alumne de la UB de 1r., 2n. o 3r. cicle.
  • Figurar a les llistes que aprova semestralment la Presidència del Consell Català de l’Esport i que es publiquen al DOGC, conforme participa o té opcions de participar en les competicions de màxim nivell organitzades per les federacions esportives internacionals (article 17 del Decret 337/2002, de 3 de desembre, sobre l’alt rendiment esportiu).
  • Signar un compromís de participació en el programa.