Presentació

Els ensenyaments en Criminologia de la Universitat de Barcelona daten de 1955 i són de més dilatada tradició al conjunt de les universitats espanyoles. Els estudis tenen com a objecte l'anàlisi del delicte com a fet de la realitat social. En correspondència amb aquesta idea, el Grau en Criminologia persegueix formar en el coneixement tant dels agents del delicte (delinqüent, víctima, colectivitat), com del seu context (social, econòmic). Aquest conèixement fenomenològic de la infracció, els seus subjectes i les seves causes, és la base imprescindible de la politica criminal.

Tenint en compte la naturalesa polièdrica de la disciplina, els estudis en Criminologia són marcadament pluridisciplinars. El pla d'estudis del títol així ho reflecteix, tot combinant continguts pròpiament criminològics amb altres jurídics, psicològics, sociològics, mèdics, estadístics i metodològics, completats amb matèries històriques i relatives al camp del treball social.

L'orientació teòrico-pràctica del Grau garanteix tant el coneixement del context social del delicte com la consecució de les habilitats professionals pròpies del Criminòleg. En aquesta línia, el Grau ofereix, a més d'un itinerari sense menció, sengles especialitzacions en "Seguretat i prevénció" i "Criminologia Forense i execució penal".

Dades bàsiques:

 • Anys de la titulació: 4
 • Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
 • Centre de gestió: Facultat de Dret
 • Cap d’estudis: Dr. Víctor Gómez Martín
 • Horari d'atenció del Cap d'estudis: dimecres de 10 a 14h i de 16 a 18h, al seu despatx
 • Adjunt al Cap d'estudis: Dr. Juan Carlos Hortal
 • Horari d'atenció del adjunt al Cap d'estudis: dimarts de 12 a 14 h i de 15:30 a 17:30h, al despatx 407
 • Dades de contacte: capest-criminologia@ub.edu; 93 402 90 58
 • Nombre de places: 140
 • Nota de tall: 7,888
 • Llengües d’impartició: Català, castellà i anglès
 • Règim d’estudi: Presencial
 • Preu orientatiu: 25,27 per crèdit (preu màxim en primera matrícula curs 15-16)
 • Denominació del títol que s’obté: Graduat en Criminologia
 • Mencions: Menció en Seguretat i Prevenció, i Menció en Criminologia Forense i Execució Penal
 • Enllaç al tríptic informatiu: Guia dels ensenyaments de Grau