Presentació

El màster d'Agrobiologia Ambiental té com a finalitat proporcionar una formació especialitzada i multidisciplinària en els àmbits de l'agricultura, la gestió forestal i el medi ambient. El màster respon a les necessitats actuals i futures de la nostra societat. Un maneig sostenible dels agrosistemes, amb la preservació dels recursos productius sense malmetre el medi ambient, permet incrementar la producció i la qualitat agrícola i forestal com a font de biomassa, energia i aplicacions industrials, per tal de cobrir les necessitats d'una població en creixement.

El màster d'Agrobiologia Ambiental cobreix els aspectes científics, tècnics i metodològics més actuals de les àrees de coneixement relacionades amb la titulació. El màster té una durada d'un curs acadèmic. El pla d'estudis consta d'una matèria obligatòria, diverses matèries optatives i un treball final de màster, que s'ha de fer en un grup de recerca d'una entitat pública o privada, o en una empresa del sector. Les matèries es desglossen en assignatures bàsiques i aplicades que permeten veure la integració i la complementarietat dels coneixements. En conjunt s'aborda, amb una perspectiva holística, la resolució de problemes reals -tant d'índole climàtica com de l'ús de recursos- de la nostra societat en el camp agrícola i forestal, considerant els aspectes mediambientals.

El màster d'Agrobiologia Ambiental s'adreça a graduats i llicenciats universitaris, enginyers, enginyers tècnics, diplomats i títols equivalents en les àrees de ciències de la vida, ciències agràries, ciències ambientals i afins.

L'aplicació del progrés científic és crucial per afrontar situacions de limitació de productivitat agrícola i forestal, i els efectes del canvi climàtic. El màster respon a aquesta demanda de la societat i garanteix l'existència d'investigadors altament especialitzats, i de professionals liberals que desenvolupen la seva activitat en entitats o empreses dels sectors agraris, forestals i ambientals. També proporciona crèdits en matèries relacionades amb protecció vegetal que contribueixen al reconeixement de la condició de persona assessora en gestió integrada de plagues (DOGC núm. 6408, de 2-7-2013).

Dades bàsiques
 • Crèdits:  60
 • Modalitat de docència:  Presencial
 • Especialitats:  No
 • Complements de formació:  Sí
 • Places:  25
 • Llengua d'impartició:  castellà
 • Preu orientatiu:  46,50 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2018-2019
 • Denominació del títol que s'obté:  Màster en Agrobiologia Ambiental
 • Centre de gestió:  Facultat de Biologia
 • Coordinació:  M. LUISA MOYSSET AGUSTI
 • Dades de contacte   
  Secretaria d'Estudiants i Docència de Biologia
  mastersoficialsbio@ub.edu
  934 021 087

OBSERVACIONS:  Els alumnes poden cursar el màster en un o més cursos acadèmics. El nombre mínim de crèdits en què s'han de matricular per curs és de 20 crèdits.