Sistema d'avaluació

  • Examen on line individual amb temps limitat (1 hora): 30 preguntes tipus test multiresposta (5 respostes possibles amb una sola resposta correcta) més 5
    preguntes curtes (amb espai per contestar limitat) 60%.
  • Exercicis i casos d'aprenentatge autònom: 30%
  • Participació en el fòrum amb aportacions rellevants: 10%.

La realització de les proves d'autoavaluació no puntuen però són obligatòria per poder accedir a l'examen.