Preinscripció

Calendari de preinscripció

- Primer període: del 22 de gener al 28 de març de 2018.
Resolució: 12 d'abril

- Segon període: del 9 d'abril al 13 de juliol de 2018.
Resolució: 23 de juliol

- Tercer període: del 3 al 14 de setembre de 2018.
Resolució: 19 de setembre

Els alumnes interessats a accedir al màster més tard d'aquesta data han de sol.licitar l'accés per correu electrònic a la coordinació del màster.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Procés de preinscripció tancat

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
 • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Criteris de selecció

La Comissió valora la idoneïtat dels candidats atenent els criteris següents:


 • Titulació prèvia.

 • Currículum (45 %). Els candidats han d'adjuntar a la sol.licitud un currículum on s'exposi la seva trajectòria professional. Es valoren favorablement els aspectes següents:
  • La trajectòria professional vinculada a l'objecte del màster (20 %).
  • La formació complementària vinculada a la temàtica del màster (25 %).

 • Carta de motivació (15 %). Els candidats han d'adjuntar a la sol.licitud una carta en la qual justifiquin l'interès per accedir al màster. La carta de motivació és un element de selecció que aporta a la Comissió una visió més subjectiva de les raons per les quals l'estudiant està interessat en la titulació. Es valora especialment la justificació acadèmica i professional que motiva l'estudiant a accedir al màster.

 • Expedient acadèmic (40 %). Es valora l'expedient acadèmic dels candidats per prioritzar els que tenen millors qualificacions en els estudis universitaris previs.

 • Entrevista personal amb els candidats. Els membres de l'òrgan d'admissió del màster poden requerir una entrevista amb els sol.licitants per completar-ne la valoració.

Resolució

Un cop finalitzat el termini de preinscripció i tramitada la documentació requerida, la Comissió d'Admissió i Convalidació estudia el perfil de cada estudiant preinscrit i si es considera necessari s'hi posa en contacte per dur a terme una entrevista.
La Comissió vetlla perquè hi hagi equilibri entre l'alumnat segons la procedència geogràfica, les llicenciatures o altres estudis d'accés i l'edat, tenint en compte, sobretot, el mèrit i la capacitat dels estudiants.
En qualsevol cas, les resolucions de la Comissió es raonen, es faciliten per escrit i queden a disposició dels alumnes en cas que ho sol.licitin.
Els acords de la Comissió es poden recórrer d'acord amb el que fixi la Universitat de Barcelona.
Els candidats admesos rebran una carta d'acceptació. En aquest moment l'interessat ha de fer la reserva de la matrícula i el pagament previ de les taxes corresponents a cada any.

Matrícula

Del 20 de setembre al 3 d'octubre de 2018.

Procés de matriculació tancat