Matrícula

Període de matrícula:

del 12 al 23 de setembre de 2016
Horari: de 10 h. a 13 h.

Link matrícula

 


Lliurar la documentació a la Secretaria de la Facultat

1. Els estudiants que es matriculen en un màster per primera vegada han d’adjuntar a la sol·licitud de matrícula la documentació següent:

  • 1 foto mida carnet.
  • Fotocòpia del DNI. En el cas d’estudiants estrangers, fotocòpia del passaport. Els estudiants estrangers de la Unió Europea poden presentar una fotocòpia del document d’identitat expedit per l’autoritat competent del país d’origen.
  • En cas que se sol·liciti alguna exempció, bonificació o gratuïtat, documentació acreditativa de la concurrència de la causa al·legada, segons el que disposi la norma que determini l’exempció, en la forma i en els terminis establerts per la normativa complementària de la UB aprovada anualment.
  • Original o còpia compulsada del títol de llicenciat, enginyer, arquitecte, grau o titulació corresponent (espanyola o estrangera) que ha donat accés, o la corresponent certificació acreditativa (no és necessari adjuntar-ho en el cas d’haver obtingut el títol en el mateix centre on es matricula del màster).
  • Estudiants amb titulacions d’accés expedides per una institució estrangera d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior, original o còpia compulsada del document que acrediti que el títol faculta per a l’accés als ensenyaments de màster en el país emissor (o proves alternatives) i original o còpia compulsada de la traducció oficial d’aquest document, si no està expedit en qualsevol de les llengües oficials de la Universitat de Barcelona.
  • Estudiants amb titulacions d’accés emeses per una institució estrangera d’educació superior aliena a l’Espai Europeu d’Educació Superior sense homologació prèvia, original o còpia compulsada de la resolució d’autorització d’accés al màster del rector o persona en qui delegui, i comprovant del pagament de la taxa d’estudis d’equivalència del títol d’estudis estrangers per a l’accés al màster, fixada en el Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic.
Sol·licitud d'acces