Matrícula

MATRÍCULA CURS 2018-2019

Terminis

  • 1r període: del 19 al 23 de juliol de 2018
  • 2n període: del 13 al 14 de setembre de 2018

L’alumnat amb titulació estrangera pot fer la matrícula en qualsevol dels dos períodes 

IMPORT DE LA MATRÍCULA*

Preu per crèdit estudiants nacionals d’estats membres de la UE, Islàndia, Noruega, Liechtenstein, Suïssa i Andorra o residents a Espanya

46,50 €

Preu per crèdit estudiants estrangers no residents a Espanya, que no siguin nacionals d'estats membres de la UE, Islàndia, Noruega, Liechtenstein o de Suïssa i Andorra

82,00 €

Gestió de l’expedient acadèmic

  • Matrícula anual

69,80 €

  • Modificacions i ampliacions parcials de matrícula

27,27 €

Serveis específics i de suport a l'aprenentatge

70,00 €

Assegurança escolar obligatòria (només menors de 28 anys)

1,12 €

*preus corresponents al curs 2017-2018. Pendent de publicació el Decret de preus 2018-2019 de la Generalitat de Catalunya
Més informació

 

Automatrícula i matrícula presencial

  • Automatrícula

Tots el alumnes amb titulació espanyola podran realitzar l’automatrícula sempre i quan hagin presentat prèviament a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat, els originals o fotocòpies compulsades de la documentació requerida.

Enllaç automatrícula

 

  • Matricula presencial

L’alumnat amb titulació estrangera haurà de realitzar la matrícula presencial a la Secretaria de la Facultat. Els estudiants amb titulació aliena a l’Espai Europeu d’Educació Superior, prèviament a la matrícula, hauran  d’abonar la taxa d’estudi d’equivalència del títol per a l’accés al màster (218,15€ - curs acadèmic 2017-2018).

Formulari de sol·licitud d'accés amb titulació estrangera

Documentació a presentar a la Secretaria de la Facultat

  • Original o còpia compulsada del títol universitari*
  • DNI o NIE  o passaport (en el cas d’estudiants estrangers)

*L'alumnat que ha cursat els estudis a UB pot substituir aquesta documentació  per l'expedient acadèmic.
*En el cas de les titulacions estrangeres, aquest document ha d’estar traduït i/o legalitzat segons procedeixi

Informació sobre còpies compulsades