Preinscripció

Calendari de preinscripció

Primer període
Presentació de les sol·licituds: del 15 de febrer al 27 d'abril de 2018
Resolució provisional: 7 de maig
Resolució definitiva: 23 de maig

Segon període (si queden places disponibles)
Presentació de les sol·licituds: del 13 de juny al 7 de setembre de 2018
Resolució provisional: 13 de setembre
Resolució definitiva: 21 de setembre

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Procés de preinscripció tancat

Documentació

  • Sol·licitud de preinscripció
  • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
  • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Criteris de selecció

En la selecció de candidats es valoren els aspectes següents en els percentatges indicats:
- expedient acadèmic de llicenciatura o grau (70 %)
- experiència professional (30 %)

Resolució

Matrícula

Procés de matriculació tancat