Preinscripció

Calendari de preinscripció

De l'1 de febrer al 3 de setembre de 2021.

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Procés de preinscripció obert

FORMULARI

Documentació


Podeu enviar la documentació escanejada per correu electrònic a l'adreça master.cdh@gmail.com o per correu postal a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Filosofia (c. Montalegre, 6-8, 1a planta, 08001 Barcelona).

Criteris de selecció

  • Expedient acadèmic de les titulacions esmentades (60 %)
  • Activitats professionals relacionades amb les especialitzacions oferides (20 %)
  • Coneixement d'idiomes (20 %)

Resolució

L'òrgan d'admissió és la Comissió Paritària de coordinació del màster, les funcions de la qual són:

  • Assumir el procés de selecció o acordar la creació d'una subcomissió d'accés que assumeixi aquestes funcions.
  • Ser la dipositària de les candidatures per a l'admissió i la selecció d'estudiants i fer-se responsable dels sistemes de reclamació.
  • Analitzar, en el procés d'admissió, les propostes dels coordinadors de cada universitat i decidir el conjunt de l'alumnat admès.

Matrícula

Pendent

Procés de matriculació tancat