Objectius i competències

Objectius

L'objectiu del màster és formar investigadors especialitzats en l'edat mitjana. L'interès i la rellevància científica de la proposta rauen en la transversalitat, ja que el màster pretén abastar la complexitat d'aquesta època des de les disciplines tradicionals, per aconseguir-ne una visió més completa i integrada.

Així, els objectius generals d'aprenentatge són:

  • Adquirir transversalment els coneixements sobre els diversos àmbits històric, geogràfic, lingüístic, literari, artístic i cultural que configuren l'època medieval.
  • Assolir les competències necessàries per moure's amb solvència en el marc dels arxius, els museus i les biblioteques especialitzades en l'època medieval.
  • Ser capaç d'escriure textos científics.
  • Introduir-se en la vida científica.

Competències

Competències bàsiques

CB6. Capacitat per demostrar coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
CB7. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.
CB8. Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.
CB9. Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
CB10. Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

Competències generals

CG1. Capacitat per desenvolupar la sensibilitat necessària per llegir textos medievals, avaluar-ne adequadament la informació i interpretar-ne correctament el sentit.
CG2. Capacitat per respectar l’ètica i la integritat intel·lectual i per aprendre a exposar i a debatre les pròpies opinions amb bona voluntat i independència de criteri, mostrant claredat i rigor en l’avaluació dels arguments propis i aliens.
CG3. Capacitat per dominar els procediments bàsics del treball intel·lectual, és a dir, saber utilitzar les eines necessàries per a l’adquisició de coneixements (fonts, bibliografia, disciplines auxiliars) i fer un bon ús també de les tècniques d’exposició i divulgació dels resultats que s’han obtingut (escriptura de recensions i treballs d’investigació, preparació de conferències i intervencions en debats).
CG4. Capacitat per treballar en equips que promoguin una recerca multidisciplinària i integradora dels elements comuns a diverses tradicions culturals.
CG5. Habilitat per reconèixer la presència d’elements dels estudis propis en els debats actuals extraacadèmics i saber utilitzar-los correctament per a la interpretació de la realitat.

Competències específiques

CE1. Capacitat per conèixer en profunditat els conceptes teòrics i pràctics fonamentals dels àmbits històrics i literaris de la medievalística.
CE2. Capacitat per dominar els conceptes fonamentals de l’escriptura medieval, tant les estructures lingüístiques del llatí medieval com les diferents formes gràfiques que es desenvolupen en l’edat mitjana, i per transcriure i entendre textos i documents medievals originals.
CE3. Capacitat per valorar la dimensió històrica de les fonts documentals i textuals per al coneixement dels períodes històrics i dels actors de les cultures medievals.
CE4. Capacitat per interrelacionar recíprocament els aspectes històrics, culturals, ideològics o estètics de la civilització medieval, per comprendre i integrar els elements culturals comuns a Europa.
CE5. Capacitat per situar en el context històric, literari, ideològic i estètic les diferents manifestacions, escrites o artístiques, per poder valorar-les en el conjunt de la tradició.
CE6. Capacitat per accedir críticament als textos i documents medievals des de diverses perspectives (històrica, literària, filosòfica o artística).
CE7. Capacitat per conèixer les diferents línies de recerca que es desenvolupen en els estudis sobre l’edat mitjana, els aspectes més problemàtics i les diferents metodologies, i per estar al dia dels coneixements exposats en l’àmbit de la comunitat científica internacional.
CE8. Capacitat per desenvolupar una investigació original, amb rigor crític i científic, aplicant-hi els coneixements i habilitats adquirits al màster.