Objectius i competències

Objectius

L'objectiu general del màster d'Estudis Avançats en Literatura Espanyola i Hispanoamericana és desenvolupar al màxim la competència investigadora i acadèmica dels alumnes en els dos grans àmbits científics que formen el programa: la literatura espanyola i la literatura hispanoamericana. Atès que està concebut com a màster oficial del Departament de Filologia Hispànica, es pretén que els estudiants puguin completar la formació adquirida en el grau i, aquells que ho vulguin i demostrin capacitat suficient, puguin accedir amb garanties d'èxit a la recerca superior que representa l'elaboració d'una tesi doctoral. Tot això implica que s'hagi d'aplicar una metodologia científica d'anàlisi d'autors, obres i períodes que tingui en compte el vessant comparatiu, la recepció crítica i la interdisciplinarietat, tal com exigeixen les noves orientacions universitàries i la realitat plural i en constant transformació de la societat actual.

Competències

Competències generals
- Desenvolupar la sensibilitat necessària per llegir textos, per avaluar-ne adequadament la informació i per interpretar-ne correctament el sentit.
- Respectar l'ètica i la integritat intel.lectual i aprendre a exposar i a debatre les opinions pròpies amb bona voluntat i independència de criteri, mostrant claredat i rigor en avaluar els arguments propis i aliens.
- Dominar els procediments bàsics del treball intel.lectual, és a dir, saber utilitzar les eines necessàries per a l'adquisició de coneixements (fonts, bibliografia, disciplines auxiliars) i fer un bon ús de les tècniques d'exposició i de divulgació dels resultats obtinguts (escriptura de recensions i treballs de recerca, preparació de conferències i intervencions públiques en debats, etc.).
- Treballar en equips que promoguin una recerca multidisciplinària i integradora dels elements comuns a diverses tradicions culturals.
- Reconèixer la presència d'elements objecte d'estudi en els debats actuals extraacadèmics i saber utilitzar-los correctament per interpretar la realitat.
- Desenvolupar una recerca original, amb rigor crític i científic, aplicant els coneixements i les habilitats que s'adquireixen en el màster.


Competències específiques
- Conèixer en profunditat els conceptes teòrics i pràctics fonamentals dels àmbits històrics, culturals i literaris espanyols i hispanoamericans.
- Interrelacionar els aspectes històrics, culturals, ideològics o estètics de les cultures espanyola i hispanoamericana.
- Interrelacionar les cultures espanyola i hispanoamericana amb la cultura europea i dels Estats Units, en general, per comprendre i integrar els elements culturals comuns a Occident.
- Situar en el context històric, literari, ideològic o estètic les diferents manifestacions, escrites o artístiques, per valorar-les en el conjunt de la tradició.
- Accedir críticament als textos i documents espanyols i hispanoamericans des de diferents perspectives (històrica, literària, filosòfica o artística).
- Conèixer les diferents línies de recerca que es desenvolupen en els estudis hispànics, els aspectes més problemàtics i les diferents metodologies.
- Estar al dia dels coneixements exposats en l'àmbit de la comunitat científica internacional.