Treball final de màster

El Treball Final de Màster, TFM, implica per a cada estudiant una dedicació d'entre 250 i 300 hores (Incloent la redacció de la Memòria del Projecte).

Per a la defensa del Treball Final de Màster és necessari que l'alumne tingui tots els crèdits d'assignatures obligatòries i optatives aprovats, havent completat un currículum de 50 crèdits (80 amb Complements Formatius).

Cada Treball Final de Màster tindrà un Director com a responsable, que assessorarà i dirigirà a l'alumne en la globalitat del Projecte. Farà falta l'autorització del Director per poder presentar la memòria del TFM a una Comissió Avaluadora. En cas que el Director del projecte no pertanyi a un dels departaments que imparteixen classe al Màster, l'alumne haurà de buscar un tutor que sí que en formi part (el coordinador de l’assignatura podrà fer propostes).

Pel que fa a la redacció de la Memòria, la UB ha generat una sèrie de criteris i models per a l'elaboració de treballs acadèmics, que s'afegeixen a la normativa interna que podeu consultar en els següents documents:

Pautes de Confecció de la Memòria (CAT)

Normativa TFM (10 ECTS) (CAT)

Ofertes de Projecte

 

Matrícula, Registre, Dipòsit i Defensa

En el procés del Treball Final de Màster s'estableixen quatre fases: el registre, la matrícula, el dipòsit i la defensa.

Els estudiants matriculats a l'assignatura podran consultar el Calendari de Convocatories a través del Campus Virtual. 

Accedir a les diferents pestanyes d’aquesta pàgina per a informació més detallada i consultar la documentació requerida de cada fase.

A cada curs acadèmic s'estableixen dos períodes de matrícula. La matriculació dóna dret a dues presentacions i defenses durant el curs en què s'ha formalitzat.

 

El registre es pot fer des del moment de començar el TFM fins a la data límit establerta al calendari de convocatòries.

En el cas que el Director del TFM sigui professor del Màster, el registre a entregar és l’ordinari:

Registre TFM (CAT)

Si el Director del projecte no imparteix classes al Màster, l'alumne haurà de buscar un tutor que sí que en faci (el coordinador de l’assignatura TFM podrà fer propostes), i el document a entregar serà el següent:

Registre TFM Extern (CAT)

El registre original en paper caldrà portar-lo al despatx del Màster (203 del Departament d'Electrònica de la Facultat de Física) o bé dipositar-lo a la bústia del Màster, ubicada al costat de la Secretaria del Departament d'Electrònica. Un cop acceptat pels coordinadors UB/UPC es procedirà a l'enregistrament del projecte.

 


*En fer l'entrega del document, no cal que estigui firmat pels coordinadors UB/UPC

A cada curs acadèmic s'estableixen els períodes de dipòsit la Memòria (Veure el Calendari de Convocatòries 2017-2018). El dipòsit tindrà lloc a la Secretaria del Màster: despatx 203, segona Planta, Facultat de Física. Caldrà presentar:

 1. Dues còpies impreses i enquadernades de la Memòria del Projecte
 2. Una còpia en format digital (s’haurà de penjar al Campus Virtual dins del termini establert)

  La Memòria haurà d’incloure:
  - Registre (ordinari o extern) complet col·locat just després de la portada (Secretaria del Màster us l’enviarà per correu dies abans de la data de dipòsit)
  - El Full d’Avaluació col·locat al final de tot del document:  Full d’Avaluació (CAT)

   
 3. Els fulls d'acceptació de presentació del projecte per part del director (obligatori):  Autorització Director (CAT)
 4. El formulari de Sol·licitud de Lectura o defensa pública (obligatori)
  Document de dipòsit digital/Biblioteca (només si l'alumne vol publicar el treball al dipòsit digital o dipositar-ne una còpia a la biblioteca)
  Sol·licitud de Lectura + Dipòsit Digital (CAT)

Si és possible, s’entregarà tot dins una carpeta on s’indiqui amb una etiqueta el nom de l’alumne i el títol del TFM.

La portada podrà configurar-se en l’idioma que l’alumne prefereixi, però haurà de seguir les pautes del model següent:
Model Portada

El Projecte serà defensat públicament per l'alumne davant una Comissió Avaluadora, que el qualificarà segons els factors presentats al document següent:

Acta taula d'avaluació (CAT)

Les Comissions Avaluadores seran proposades i nomenades per la coordinació de l’assignatura TFM conjuntament amb al Coordinació del Màster.

El secretari del tribunal convocarà a la Comissió Avaluadora i comunicarà a l’alumne i a Secretaria del Màster el lloc, dia i hora de la defensa pública, amb una antelació mínima de 72 hores. El secretari del tribunal, abans de la presentació, recollirà a Secretaria la documentació del Treball Final de Màster consistent en:

 • Dues còpies de la Memòria
 • L'autorització del Director per procedir a la seva defensa pública
 • L’Acta d’Avaluació completa corresponent al Treball Final de Màster avaluat

En el cas que l'alumne no realitzi la defensa pública del seu projecte dins del termini establert podrà renovar la matrícula, tornant a pagar les taxes convenients, conservant el mateix projecte i Director.

En cas que hi hagi un imprevist degudament justificat pel president de la Comissió Avaluadora, podrà excusar-se la presència d'un dels seus membres. Tot i així, la Comissió Avaluadora no podrà constituir-se amb menys de dos membres.

El temps màxim estipulat per la lectura és de 50 minuts, 20 min d'exposició + 30 min com a màxim de preguntes. Després de l'exposició la Comissió Avaluadora procedirà a la deliberació. Tot seguit els membres de la Comissió ompliran l'acta corresponent fent constar la nota en format numèric i literal. Aquesta mateixa informació s'inclourà en l'últim full de les dues còpies de la memòria.

Es farà presencialment a Secretaria de Física, una vegada l’alumne tingui totes les assignatures de l’expedient de MónUB confirmades (en color verd).

Caldrà demanar cita prèvia i, una vegada allà, presentar-hi una fotocòpia del DNI.