Objectius i competències

Objectius

L'objectiu general del màster és proporcionar una formació bàsica en meteorologia. La proposta s'integra en el mapa de màsters de tipus professional i alhora es planteja com una especialitat necessària per als futurs investigadors que volen especialitzar-se o fer el doctorat en aquest camp. Així mateix, pretén adequar la formació bàsica dels meteoròlegs i tècnics en meteorologia a les directrius de l'Organització Meteorològica Mundial, i integra les diverses matèries que componen les ciències de l'atmosfera: la meteorologia física, la meteorologia dinàmica, la micrometeorologia, la física de núvols, la radiació, la modelització, l'anàlisi i predicció, i la climatologia.

Competències

Competències generals

 • Capacitat per analitzar críticament el rigor dels desenvolupaments teòrics i la fiabilitat de les observacions en el camp de la meteorologia.
 • . Capacitat per plantejar i avaluar un problema rellevant de manera eficaç i eficient.
 • Capacitat per fer presentacions orals i redactar articles científics.


Competències específiques
 • Capacitat per conèixer i entendre en profunditat els principals processos físics i interaccions que donen lloc als fenòmens meteorològics.
 • Capacitat per descriure qualitativament i quantitativament els moviments atmosfèrics en totes les escales espacials (des de remolins turbulents fins a la circulació general atmosfèrica), i també capacitat per conèixer els mecanismes que regeixen el comportament d'aquests moviments.
 • Capacitat per entendre la ciència relacionada amb el canvi climàtic, les manifestacions i els impactes que té, i la seva relació amb canvis climàtics passats, i també per conèixer l'evolució esperada del clima futur, sabent valorar les incerteses i incògnites.
 • Capacitat per entendre com els models numèrics del temps, el clima i la qualitat de l'aire es formulen a partir de principis físics i com s'usen amb finalitats predictives i de diagnòstic.
 • Capacitat per analitzar i interpretar sèries meteorològiques i climàtiques per mitjà de diferents tècniques.
 • Habilitats de programació i desenvolupament d'algorismes per analitzar dades meteorològiques o climàtiques i resoldre problemes meteorològics.
 • Capacitat per interpretar diagrames meteorològics i mapes sinòptics i per utilitzar-los per diagnosticar i pronosticar situacions meteorològiques. Capacitat per valorar el risc associat a cada tipus de pronòstic, i per valorar-ne el contingut periodístic i la comunicació al públic.
 • Capacitat per saber utilitzar els principals instruments meteorològics, sistemes d'observació i per interpretar imatges de radar i de satèl·lit.