Organització i metodologia docent

L'ensenyament és presencial i es recomana una dedicació a l'estudi a temps complet, encara que es contempla també el temps parcial (mínim, 20 crèdits per curs). El nombre d'estudiants per grup és 30, com a màxim.

Entre les metodologies docents es troben les següents: classes magistrals, conferències, seminaris, treball en grup i aprenentatges basats en problemes i exercicis pràctics.  Aquestes metodologies s'apliquen a les aules i a través del Campus Virtual. La metodologia docent específica de cada assignatura pot trobar-se al seu pla docent.