Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Estudiants amb un interès especial en la comprensió del funcionament de l'atmosfera i el clima i que mostrin una sensibilitat especial davant els reptes de millora de la representació de les observacions, la modelització dels processos i la comprensió del canvi climàtic, així com la seva projecció segons els diferents escenaris socioeconòmics.
Pel que fa als coneixements i per assegurar un seguiment adequat del màster, els estudiants han de tenir un bon nivell de física, química i matemàtiques i també un bon domini de l’idioma anglès i coneixements d'informàtica a nivell d'usuari.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Per accedir al màster és necessari haver obtingut el títol de grau (o llicenciatura) de Física, Química, Ciències Ambientals, Enginyeria Geològica, Enginyeria Química, o Enginyeria en Tecnologies Industrials o les titulacions equivalents d'altres països.
També hi poden accedir alumnes que hagin cursat la llicenciatura o el grau de Geografia, Biologia i Geologia i altres enginyeries, llicenciatures i graus, si bé en aquest cas, i a criteri de la Comissió de Coordinació, han de cursar prèviament complements formatius.

Complements formatius

  • Matemàtiques I, del grau de Química (6 crèdits)
  • Matemàtiques II, del grau de Química (6 crèdits)
  • Fonaments de Mecànica, del grau de Física (6 crèdits)
  • Fonaments d'Ones, Fluids i Termodinàmica del grau de Física (6 crèdits)
  • Química Bàsica I
    La planificació acadèmica d'aquests complements es duu a terme de manera que, prèviament a la incorporació al màster, els alumnes que segons el parer de la Comissió de Coordinació necessitin aquests complements han d'haver cursat i superat les assignatures necessàries especificades en cada cas.