Preinscripció

Calendari de preinscripció

Del 26 de febrer al 2 d'octubre del 2020.

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Procés de preinscripció obert

FORMULARI

Documentació

Criteris de selecció

La comissió de coordinació valora cada sol·licitud d'acord amb:

a) Titulació i expedient acadèmic (80 %)
b) Experiència professional (15 %)
c) Nivell B2 d'anglès (5 %).

Resolució

Correspon a la Comissió del Màster resoldre les sol·licituds. Les resolucions es notifiquen a la persona interessada.

Matrícula

Del 28 de setembre al 2 d'octubre.

Procés de matriculació tancat