Sistema d'avaluació

Segons la “Normativa reguladora de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges” de la UB, l'avaluació és continuada, com a norma general, i inclou diverses proves.

Es pot renunciar a l'avaluació continuada i acollir-se a l'avaluació única, sempre que aquesta es sol·liciti dins dels terminis i procediments establerts.

Només hi ha una convocatòria d'avaluació per assignatura. No obstant això, després de la publicació de les qualificacions finals s'obre un període de re-avaluació per a aquells que no hagin aprovat l'avaluació continuada o única o renuncien per escrit a la qualificació obtinguda en cas que aquesta hagi estat d'aprovat.

El sistema d'avaluació inclou treballs escrits i proves escrites. El sistema específic d'avaluació de cada assignatura es pot trobar al seu pla docent.