Treball final de màster

El Treball Final de Màster (TFM) és un projecte de recerca o estudi, en el que l’estudiant aplica els coneixements, les habilitats, les aptituds i les competències adquirides al llarg del màster. El TFM és obligatori per a tots els alumnes del màster i es porta a terme habitualment durant el segon semestre. Es contempla però que es pugui fer durant el primer semestre  per aquells estudiants que volen cursar el màster amb un període superior a un any.

El TFM es realitzarà conforme a la normativa general de la UB que pot ser consultada a "Normativa general".

La corresponent normativa de la Facultat de Física de la UB pot ser consultada a "Normativa específica".

El treball es descriu en una memòria escrita i la normativa corresponent a aquesta memòria, així com els períodes de les convocatòries de lliurament es troben amb detall al campus virtual d’aquesta assignatura.

L'extensió mínima de la memòria del treball és de 10 planes, i màxima de 12, essent opcional un apèndix de 3 planes tal com s'indica en la plantilla. Haurà d’incloure també un índex (amb la numeració de les pàgines) i una bibliografia seguint algun format estàndard per a la cita dels documents (vegeu l'exemple).

La memòria del treball (3 còpies en paper) ha de ser lliurada a la secretaria del departament i una còpia en pdf s’ha d’enviar al campus virtual de l’ensenyament. Les dates de lliurament es publicaran també al campus virtual.

La Comissió Avaluadora del TFM serà nomenada per la Comissió Coordinadora del màster, i estarà formada per 2 professors del Màster excloent el director del treball, encara que aquest professor emetrà un informe de seguiment del treball que serà tingut en compte en l'avaluació com un 30% del total.

L’altra part de l’avaluació del TFM consistirà en una defensa de la memòria, oral i pública, davant de la Comissió Avaluadora, seguida d’una discussió, també pública, amb la Comissió. La presentació té una duració aproximada de 15-20 minuts; el temps de discussió és de 10 minuts. L'idioma de defensa del treball pot ser català, castellà i anglès. L’avaluació de la memòria per part de la Comissió Avaluadora representa el 50% del total, mentre que la defensa el 20%.

Els alumnes matriculats tenen accés a tots els documents i a informació més detallada en el Campus Virtual.

  • Dimecres, 31 de gener, a les 10 h

Ariadna Corominas del Hoyo
"Estimation of the time constants for the temperature and relative humidity sensors used on the SUMO aircraft during the Hailuoto campaign "
Lloc: Seminari de la planta 7 de la Facultat de Física

 

  • Dimecres, 31 de gener, a les 10.45 h

Joan Montoliu Llenas
"Inferring boundary layer time series from ceilometer data and its influence on air quality over Barcelona "
Dimecres, 31 de gener, a les 10.45 h
Lloc: Seminari de la planta 7 de la Facultat de Física