Matrícula

La relació del candidat al màster s’inicia amb la preinscripció que, com s’ha indicat més amunt, comença a principis de febrer. Aquesta acció és absolutament imprescindible per poder continuar amb la matrícula el més de setembre, perquè permet que el candidat al màster hagi estat acceptat per la Comissió del Màster i, per tant, figuri en el sistema informàtic de la Universitat de Barcelona.

Procediment de matriculació

La matrícula al màster té lloc durant el mes de setembre, en dates prèviament assenyalades. Per realitzar-la cal obtenir l’autorització del coordinador del màster (prof. Josep Lluís i Falcó) a través d’una tutoria individual al seu despatx (cinquè pis, despatx 5020) en què es procedirà a seleccionar les assignatures més adequades als interessos personals de cada alumne, tenint també en compte altres factors com l'horari i la pròpia disponibilitat.

Amb el document signat pel coordinador, cal anar a secretaria general (planta baixa) per tal d’iniciar els tràmits de matrícula, presentant els documents originals requerits. A secretaria s'obté la clau per poder entrar en la pròpia pàgina web i realitzar la matrícula on-line. El pagament dels drets de matrícula, opcionalment fragmentable en tres o set terminis, s'efectua a través de compte bancari.

Un cop finalitzats els tràmits de la matrícula, l’alumne disposa de deu dies naturals per modificar-la. Transcorreguts aquests dies, ja no serà possible cap canvi d’assignatures amb dret al retorn del pagament. Si concorren circumstàncies excepcionals que obliguen a deixar una assignatura, l’alumne podrà donar-se de baixa, sempre que la docència no hagi començat, sense dret a retorn del cost. D’aquesta manera, si es torna a matricular el curs següent, no li comptarà com a assignatura suspesa i, per tant, no haurà de pagar el suplement.

Durant el mes de febrer s'obre un breu període d'ampliació de matrícula que només permet l’increment d’alguna assignatura, no al canvi d’una per una altra i, naturalment, només afecta les assignatures del segon quadrimestre.

Pla de matrícula

Els alumnes han de matricular 60 crèdits segons el següent ordre:

30 crèdits obligatoris de màster. 20 per assignatures i 10 per Treball de Fi de Màster

30 crèdits optatius a escollir sobre una oferta de 60

D’acord amb el coordinador, es pot fragmentar el màster en dos cursos acadèmics, matriculant com a mínim 20 crèdits per any.