Objectius i competències

Objectius

El màster de Música com a Art Interdisciplinària es dirigeix a un ampli espectre d’estudiants de l'àmbit de les humanitats com historiadors, historiadors de l'art, antropòlegs, filòlegs, filòsofs, graduats en Belles Arts, titulats superiors en conservatoris i escoles superiors de música, estudiants de periodisme, comunicació audiovisual, sociologia de la cultura, pedagogia musical i didàctica de la música, que vulguin completar la formació acadèmica amb una aproximació sistemàtica i rigorosa al món de l'audiovisual, els mitjans de comunicació i la crítica musical.

El màster pretén que els tradicionals estudis d'història de la música, presentats com a principal aproximació al fet musical, deixin pas a aproximacions interdisciplinàries que versin sobre aspectes teòrics com la sociologia, l’antropologia o el pensament, o professionals com la gestió empresarial, la producció, o la crítica, molt importants en el coneixement i l'aplicació professional de la música. El nou acostament, d'acord amb el Decret de Bolonya i l'estructura pròpia de l'EEES, s'obre a les disciplines afins i potencia el caràcter interdisciplinari per ajustar-se millor a la realitat del món actual.

Per tant, el màster ofereix a l'estudiant una visió integral de la música, des del punt de vista de la creació o des del consum i l'empresa, a fi de facilitar la comprensió del fenomen i l'actuació professional en el camp musical. Es treballa sobre una visió transversal i interdisciplinària que situa el coneixement i el debat sobre la música a partir de vessants complementaris com ara la història, la sociologia del fet musical, l'anàlisi antropològica, la filosofia, la didàctica i els problemes de la professió musical desenvolupats en els complexos mons de la música de concert i de la música de participació tecnològica i de masses.

El màster prepara els estudiants per entrar en contacte amb les diverses professions relacionades amb la música, és a dir, la pràctica interpretativa, la gestió de programes, el periodisme escrit i radiotelevisiu, l'ensenyament de la música, etc. A més, facilita el desenvolupament d'estratègies acadèmiques encaminades a la recerca sobre temes musicals.

Competències

Competències generals

 • Capacitat d'anàlisi i síntesi i de raonament crític en relació amb les arts.
 • Capacitat d'organització i planificació del pensament artístic en la seva multidisciplinarietat.
 • Habilitat per al desenvolupament de la creativitat artisticomusical.
 • Capacitat d'iniciativa en els processos creatius interdisciplinaris.
 • Capacitat per treballar en equips de caràcter interdisciplinari.
 • Habilitat per desenvolupar processos intel.lectuals en l'elaboració de pensament artístic.
 • Capacitat per al maneig de fonts bibliogràfiques, hemerogràfiques i musicals per conèixer i comprendre els processos intel.lectuals.


Competències específiques
 • Disposició per al coneixement amb solvència de les principals característiques, en àmbits de l'activitat musical i la seva dimensió interdisciplinària.
 • Habilitat per al coneixement dels principals fets historiogràfics de la relació de la música amb el seu entorn cultural i artístic.
  Capacitat per al maneig amb rigor de les distintes metodologies i eines d'anàlisi del fet sonor.
 • Disposició per al coneixement de les implicacions econòmiques i empresarials de les distintes manifestacions musicals en la societat contemporània.
 • Disposició per aprendre els mecanismes i procediments destinats a la creació d'espectacles multidisciplinaris.
 • Disposició per al coneixement de les dinàmiques creatives vinculades a la creació musical popular en totes les múltiples manifestacions i la seva avaluació, particularitats i projecció social.
 • Capacitat de comprensió dels processos de pensament relatius a la creació i difusió de la música, tant del passat como del present.
 • Capacitat per elaborar informes crítics i emetre judicis valoratius dels productes artístics interdisciplinaris en mitjans de comunicació de masses.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits en la preservació i difusió del patrimoni musical escrit i oral en especial en el seu vessant multidisciplinari.
 • Capacitat per al coneixement i aprenentatge de l'ús dels recursos arxivístics relacionats amb el món de la música, l'audiovisual i l'escena.
 • Habilitat per al coneixement de les tècniques bàsiques de conservació, catalogació, edició i difusió de les arts musicals en tota mena de suports.
 • Capacitat de percepció auditiva desenvolupada mitjançant l'estudi i la pràctica.
 • Capacitat per al coneixement i avaluació de la vinculació de la música i el món audiovisual, des del punt de vista tant teòric com pràctic.


Veure llista completa de competències