Preinscripció

Calendari de preinscripció

Del 26 de febrer al 2 d'octubre de 2020.

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Procés de preinscripció tancat

Documentació

Criteris de selecció

  • Expedient acadèmic (80-90 %)
  • Nivell d'anglès superior al nivell mínim exigit (B1) amb certificat oficial (10 %)


Per a estudiants estrangers també es tenen en compte els punts següents:
  • Posició de la universitat de procedència en els rànquings internacionals (5 %)
  • Any de finalització dels estudis de llicenciatura, grau o màster (5 %).


Els criteris de selecció s'utilitzen per seleccionar uns o altres candidats segons el nombre de preinscripcions, però en cap cas són requisits obligatoris per poder accedir al màster.

Resolució

Correspon a la comissió del màster resoldre les sol·licituds. Les resolucions es notifiquen a la persona interessada.

Matrícula

Hi ha dos períodes de matrícula, segons si els alumnes comencen al semestre de tardor o al de primavera. La matrícula per al semestre de tardor es fa durant la segona quinzena de juliol (només per a alumnes de nou ingrés) o bé durant la segona quinzena de setembre. Pel que fa al període de matriculació del semestre de primavera, la matrícula s'ha de formalitzar durant la segona quinzena de febrer.

Procés de matriculació tancat