Treball final de màster

TRIBUNALS TFMs Curs 2015-2016!! 

 

NORMATIVA Treball Final de Màster de la Facultat de Biologia

Model conveni pràctiques

    COORDINADOR de mòdul: Dr. Antoni Calafat

   INFORMACIÓ:

    El treball de recerca del màster s’ha de realitzar sota la direcció d’un professor i dins de les línies de recerca incloses en el màster (pròpia de l'àmbit de l'especialitat que es cursi).

    El contingut del Treball de Recerca del Màster podrà ser de dos tipus:

  • Treball experimental: elaboració d’un experiment de curta durada on es presenti el disseny, metodologia i anàlisi dels resultats.
  • Treball de presentació del projecte de tesi doctoral: per a aquells estudiants que pensin seguir dins del programa de doctorat. Contemplarà la justificació del projecte, “state of the art” del tema/s d’estudi, detall del treball de camp o experimental a realitzar, metodologia, proposta de continguts generals.
  • Treball d’anàlisi de dades experimentals provinents d’anteriors experiments, recull de treballs, dades públiques, etc.

    Per a saber-ne més, veure: NORMATIVA APLICABLE A LA MEMÒRIA DE PRÀCTIQUES EN EMPRESES

    PRESENTACIÓ DELS TREBALLS DE RECERCA:

    DATES LÍMIT DE LLIURAMENT:

        CONVOCATÒRIA ÚNICA:  15 de Setembre

    LLOC DE LLIURAMENT: Secretaria del Departament d'Ecologia (Anna Mª Domingo), de 9 a 14 h. Es lliuraran tres còpies del treball amb la signatura del Director/Tutor.

    DATES DE LECTURA: Durant els 15 dies següents a l'entrega. Les dates es publicaran al web del Màster.