Sortides professionals

D'acord amb el programa formatiu d'aquesta proposta de màster de Turisme Urbà, els titulats es trobaran ben posicionats per assolir amb èxit sortides professionals en consultories i gabinets assessors, tant del sector privat com del sector públic, amb tasques orientades a la comprensió dels escenaris del turisme urbà com a àmbits de mercat i de creació d'activitat de producció i serveis; i, d'altra banda, orientades al proveïment de coneixement turístic als diversos actors públics i privats que operen a les ciutats i les seves àrees d'influència.
Els titulats també podran desenvolupar tasques en entitats dedicades a la generació de coneixement, com a experts en els processos de producció i interpretació d'estadístiques en turisme, i de creació de coneixement turístic al servei dels processos de governança en àrees urbanes i metropolitanes. A més a més, podran incorporar-se a centres d'investigació bàsica i aplicada, fent front a diversos tipus de projectes: investigació de mercats o plans estratègics, entre d'altres.