Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Māster universitari: Aqüicultura Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_3_peque.jpg
 
General information
General information
Objectives and admission
Objectives
and competences
Student profile and access requirements
Pre-enrolment
Admission list
Curriculum
Curriculum
Credit recognition
Final project
Teaching methodology and evaluation system
Organization and teaching methodology
Evaluation System
Support for studying
Grants and financial aid
Support and guidance
Mobility
Academic information
Enrolment
Calendar, timetables, classrooms
and assessment
Plans docents i Professorat
Curricular placements
Course details
General information
and indicators
Related links
Dubtes, queixes i suggeriments
News and notices
Images gallery
Job offers

Gestiķ Administrativa:
Secretaria d'Estudiants i Docčncia. Facultat de Biologia

Tel. 934 021 087

Gestiķ Acadčmica:
Dra. Maria Isabel Navarro

Dep. Fisiologia
Facultat de Biologia
Universitat de Barcelona
Avinguda Diagonal 645
08028 Barcelona
Tel: 934 021 532
Fax: 934 110 358
mnavarro@ub.edu
Imatge de diagramació
 

Organitzaciķ i metodologia docent Print

S'utilitzaran diferents metodologies que es detallen a continuació. Les activitats específiques a realitzar s’expliquen en els plans docents de cada assignatura.

 

- Classes magistrals: exposició dels continguts de l'assignatura de forma oral per part d'un professor o professora sense la participació activa de l'alumnat


- Conferencies: exposicions públiques sobre un tema de caràcter científic, tècnic o cultural dutes a terme per unes persones expertes


- Classes expositives: presentació de forma oral de un tem
a o treball per part de un o més estudiants, davant de la resta de companys del grup. En ocasions es complementa amb una presentació escrita prèvia


- Cerca d'informació: organitzada de manera activa per que l’alumne pugui accedir a les fonts documentals i a les publicacions d’interès, permet l'adquisició d'habilitats i actituds relacionades amb l'obtenció d'informació.


- Estudi de casos: mètode utilitzat per estudiar un individu, una institució, un problema, etc. de manera contextual i detallada (cal desenvolupar processos d'anàlisis). També és una tècnica de simulació en què cal prendre una decisió respecte d'un problema (es presenta un cas amb un conflicte que cal resoldre: cal desenvolupar estratègies de resolució de problemes complexos).


- Treball en grup: Activitat d'aprenentatge que s'ha de fer mitjançant la col·laboració entre els membres d'un grup


- Treball escrit: activitat consistent en la presentació d'un document escrit que permet desenvolupar la capacitat d'anàlisi i síntesi, així com la creació de criteris propis a partir d'informació prèvia


- Aprenentatge basat en problemes: utilitzat com mètode que promou l’aprenentatge basat en problemes com a mètode de promoure l'aprenentatge a partir de problemes seleccionats de la vida real. És necessari que cada alumne identifiqui i analitzi el problema, formuli interrogants per convertir-los en objectius d'aprenentatge, busqui informació per donar-li resposta i interaccioni, socialitzant així aquest coneixement per aconseguir les competències de l’assignatura


- Pràctiques: Permeten aplicar i configurar, a nivell de treball real, la teoria d'un àmbit de coneixement en un context concret. Es realitzaran pràctiques de laboratori del bloc de creixement durant el programa de l'assignatura. Es realitzaran també pràctiques intensives e laboratori que integraran els coneixements de les tres assignatures acadèmiques del màster, després de finalitzar la docència teòrica de les mateixes.

 

- Sortides a centres d'aqüicultura. Es realitzaran qüestionaris per valorar coneixements adquirits

 

 

 
© Universitat de Barcelona