Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Màster universitari: Geologia i Geofísica de Reservoris Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_5_peque.jpg
 
Presentació
Presentació
Objectius, accés i admissió
Objectius
i competències
Perfil i requisits d'accés
Preinscripció
Llista d'admesos
Pla d'estudis
Pla d'estudis
Reconeixement
de crèdits
Treball final de màster
Suport a l'estudi
Beques i ajuts
Accions de suport
i d'orientació
Mobilitat
Programa ERASMUS+
Informació acadèmica
Matrícula
Calendari, horaris,
aules i avaluació
Plans docents
i professorat
Pràctiques curriculars
Normatives genèriques de l'ensenyament
Dades de l'ensenyament
Presentació i indicadors
Feines, Esdeveniments i Cursos
LinkedIn
Curs 2017-2018
Curs 2016-2017
Curs 2015-2016
Curs 2014-2015
Curs 2013-2014
Enllaços relacionats
Dubtes, queixes
i suggeriments
Avisos i notícies
Ofertes de feina
Assegurances
Àrea privada

Facultat de Ciències
de la Terra


masters.ciencies.terra@ub.edu

INFORMACIÓN
Martí i Franquès, s/n
08028 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 13 37
Imatge de diagramació
 

Programa ERASMUS+ Imprimir

El Màster de Geologia i Geofísica de Reservoris està obert a la mobilitat d’estudiants, concretament dins del programa ERASMUS+ (http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm).

Aquest programa d’intercanvi universitari europeu permet tant que estudiants de màster impartits en altres universitats europees puguin realitzar part dels seus estudis en el Màster de Geologia i Geofísica de Reservoris (INCOMING), com que estudiants matriculats en aquest màster puguin cursar parts del seus crèdits ECTS en una altra universitat europea (OUTGOING) amb la qual la Facultat de Geologia de la UB o el departament de Geologia de la UAB tingui establert un conveni d’intercanvi.

Per autoritzar aquests intercanvis, des de la Coordinació del màster, s’han establert una sèrie de regulacions específiques a part de les ja establertes en el programa ERASMUS+. Aquestes regulacions, llistades a continuació, pretenen que aquests intercanvis es realitzin dins de la normativa vigent de la UB, siguin compatibles amb el Pla d’Estudis del màster i no interfereixin amb el seu bon funcionament.

Regulacions per a estudiants INCOMING:

  • Disposar d’un coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al nivell B1 (veure guia independent de l’usuari, quadre 1 del capítol 3 en Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar i avaluar [enllaç a l'arxiu]) ja que aquesta llengua és la vehicular del màster.
  • Matricular-se fins a 15 crèdits ECTS en assignatures obligatòries i optatives del màster (amb un màxim d’optatives de 10 ECTS), o bé dels 25 ECTS que consta el Treball Final de Màster.
  • En el cas que es vulgui cursar una assignatura optativa del màster, cursar i matricular-se també a les assignatures obligatòries de 5 crèdits ECTS de “Geologia i Geofísica avançada” i “Sísmica de reflexió: Processat i interpretació” (*).

* Poden quedar exempts de cursar una o ambdues d’aquestes dues assignatures obligatòries aquells candidats que acreditin documentalment (expedient acadèmic) que ja disposen de les competències que es pretenen assolir en l’ensenyament d’aquestes assignatures.

  • En el cas que es vulgui cursar el Treball Final de Màster, seguir la normativa vigent d’aquesta matèria (veure Treball final de màster) i demostrar que es disposen d’unes competències formatives en el camp de la Geologia i Geofísica equivalents a les que haurien d’assolir al finalitzar el primer semestre d’aquests estudis.

Regulacions per a estudiants OUTGOING:

  • D’acord amb la normativa vigent, realitzar la mobilitat durant el segon semestre del curs acadèmic (semestre de primavera). Això vol dir que només es contempla que els estudiants del Màster de Geologia i Geofísica de Reservoris de la UB-UAB poden cursar fora del Pla d’estudis d’aquest màster la matèria de Treball Final de Màster i, addicionalment, una o dues assignatures equivalents en continguts als de l’assignatura obligatòria de “Anàlisi integrat d’un anàleg real de conca i reservori”.
  • Cursar una matèria equivalent al Treball Final de Màster que s’imparteix en el Màster de Geologia i Geofísica de Reservoris de la UB-UAB, i que, a la universitat de destí, tingui una càrrega docent per l’estudiant d’un mínim de 25 crèdits ECTS i sigui avaluada amb una memòria escrita i una presentació oral.
  • Abans de dur a terme l’estada en la universitat estrangera, fer la primera presentació oral estipulada en la Normativa d’aquesta matèria del Màster de Geologia i Geofísica de Reservoris de la UB-UAB, presentació que es realitza en la segona quinzena del mes de gener.
  • Al finalitzar l’estada en la universitat estrangera, lliurar al coordinador de la matèria Treball Final de Màster del Màster de Geologia i Geofísica de Reservoris de la UB-UAB una còpia de la memòria del treball de recerca avaluat en aquella universitat en format paper i pdf i una certificació d’haver superat els crèdits corresponents.

CALENDARI DE SOL·LICITUDS

Estudiants INCOMING

Semestre en què es vol realitzar l’estada

Data límit Presentació sol·licituds

Data límit Resolució sol·licituds

Primer semestre (tardor)

15 de juny

31 de juliol

Segon semestre (primavera)

15 de novembre

15 de desembre

Estudiants OUTGOING

Semestre en què es pot realitzar l’estada

Data límit Presentació sol·licituds

Data límit Resolució sol·licituds

Segon semestre (primavera)

15 d’octubre

31 d’octubre

Notes sobre els tràmits administratius

  • Al fer la sol·licitud de cursar part del estudis del Màster de Geologia i Geofísica de Reservoris en una universitat estrangera, els estudiants OUTGOING hauran d’enviar-ne una còpia al coordinador d’aquest màster.
  • El document d’equivalència acadèmica serà signat pel Responsable de Relacions Internacionals de la Facultat i pel Coordinador del Màster interuniversitari UB-UAB de Geologia i Geofísica de Reservoris.
 
© Universitat de Barcelona