Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Màster universitari: Geologia i Geofísica de Reservoris Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_2_peque.jpg
 
Presentació
Presentació
Objectius, accés i admissió
Objectius
i competències
Perfil i requisits d'accés
Preinscripció
Llista d'admesos
Pla d'estudis
Pla d'estudis
Reconeixement
de crèdits
Treball final de màster
Suport a l'estudi
Beques i ajuts
Accions de suport
i d'orientació
Mobilitat
Programa ERASMUS+
Informació acadèmica
Matrícula
Calendari, horaris,
aules i avaluació
Plans docents
i professorat
Pràctiques curriculars
Normatives genèriques de l'ensenyament
Dades de l'ensenyament
Presentació i indicadors
Feines, Esdeveniments i Cursos
LinkedIn
Curs 2017-2018
Curs 2016-2017
Curs 2015-2016
Curs 2014-2015
Curs 2013-2014
Enllaços relacionats
Dubtes, queixes
i suggeriments
Avisos i notícies
Ofertes de feina
Assegurances
Àrea privada

Facultat de Ciències
de la Terra


masters.ciencies.terra@ub.edu

INFORMACIÓN
Martí i Franquès, s/n
08028 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 13 37
Imatge de diagramació
 

Perfil i requisits d'accés Imprimir

Perfil d'accés

El màster de Geologia i Geofísica de Reservoris és una titulació interdisciplinària que integra i desenvolupa coneixements previs que els estudiants hagin adquirit en disciplines geofísiques i geològiques des d’una escala regional de tectònica de plaques fins a una escala de reservori. Per tant, és un màster adreçat i recomanat essencialment a estudiants amb una formació àmplia en ciències de la terra que inclogui coneixements previs en aquestes disciplines. A més a més, per les característiques del màster, es requereix que els estudiants que el cursin siguin rigorosos i autònoms, motivats per treballar tant sobre el terreny com en laboratoris, que tinguin un nivell relativament bo en matemàtiques i bones aptituds per utilitzar eines i tecnologies modernes.

D’altra banda, tenint en compte que l’anglès es considera la llengua vehicular i d’aprenentatge en la impartició del màster, també es recomana que els futurs estudiants en tinguin coneixements previs. En aquest sentit, per poder seguir les activitats docents del màster de manera profitosa, es recomana que els estudiants disposin de com a mínim d'un nivell B1, si bé amb un nivell A2 alt pot ser suficient per iniciar el curs (veure guia independent de l’usuari, quadre 1 del capítol 3 en Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar i avaluar [enllaç a l'arxiu] .


Els potencials estudiants del màster poden autoavaluar el seu nivell d’anglès consultant el quadre 2, del capítol 3 en Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar i avaluar [enllaç a l'arxiu].

La proposta d’us de la llengua anglesa com a llengua vehicular del Màster de Geologia i Geofísica de Reservoris reuneix les següents característiques:

  • Flexible: adaptable per a ser utilitzat en diferents circumstàncies.
  • Obert: apte per ser més endavant ampliat i refinat.
  • Fàcil de usar: presentat de forma fàcilment comprensible i utilitzable per a i per les persones a qui es dirigeix.
  • No-dogmàtic: la docència se centra en els continguts no en las competències lingüístiques.

Requisits d'admissió - Titulacions oficials

REQUISITS GENERALS

D’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s’ha de tenir un dels títols següents:

  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d’educació superior de l’EEES que faculti, en el país d’expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l’EEES. En aquest cas, és necessària o bé l’homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L’acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l’homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

REQUISITS ESPECÍFICS

Per accedir al màster de Geologia i Geofísica de Reservoris, els estudiants han de tenir una titulació oficial de grau, llicenciatura o titulació superior en Geologia, Física, Enginyeria Geològica o Enginyeria de Mines. En el cas d’estudiants procedents d’altres països, també s’admeten els que tinguin titulacions no previstes a Espanya i que desenvolupin, englobin o incloguin en els seus plans d’estudis la geologia i la geofísica, per exemple, titulacions de geociències, geofísica, enginyeria geofísica o enginyeria del petroli.

A banda d’aquestes titulacions preferents, també es considera la possibilitat d’accedir al màster venint d’altres carreres. 
 
Complements de formació
 
Els estudiants que hi accedeixin amb les titulacions de Geologia, Física, Enginyeria Geològica o Enginyeria de Mines obtingudes a l’espai europeu en principi no han de cursar complements de formació.
La resta d’estudiants han de cursar fins a un màxim de trenta crèdits de complements de formació, segons els plans d’estudis de les titulacions cursades anteriorment.
 
© Universitat de Barcelona