Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Màster universitari: Geologia i Geofísica de Reservoris Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_6_peque.jpg
 
Presentació
Presentació
Objectius, accés i admissió
Objectius
i competències
Perfil i requisits d'accés
Preinscripció
Llista d'admesos
Pla d'estudis
Pla d'estudis
Reconeixement
de crèdits
Treball final de màster
Suport a l'estudi
Beques i ajuts
Accions de suport
i d'orientació
Mobilitat
Programa ERASMUS+
Informació acadèmica
Matrícula
Calendari, horaris,
aules i avaluació
Plans docents
i professorat
Pràctiques curriculars
Normatives genèriques de l'ensenyament
Dades de l'ensenyament
Presentació i indicadors
Feines, Esdeveniments i Cursos
LinkedIn
Curs 2017-2018
Curs 2016-2017
Curs 2015-2016
Curs 2014-2015
Curs 2013-2014
Enllaços relacionats
Dubtes, queixes
i suggeriments
Avisos i notícies
Ofertes de feina
Assegurances
Àrea privada

Facultat de Ciències
de la Terra


masters.ciencies.terra@ub.edu

INFORMACIÓN
Martí i Franquès, s/n
08028 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 13 37
Imatge de diagramació
 

Objectius i competències Imprimir

Objectius

L’objectiu principal del màster de Geologia i Geofísica de Reservoris és completar la formació en el coneixement de les tècniques geològiques i geofísiques (d’us comú, noves o en desenvolupament) per aplicar-les en l’estudi i la caracterització eficaç de sistemes estructurals i reservoris sedimentaris. L’objectiu és que l’estudiant es familiaritzi amb la utilització de les tècniques i les eines més modernes que actualment desenvolupen i fan servir tant els equips d’investigació capdavanters com les principals empreses d’exploració de recursos naturals. En aquest sentit, amb el màster de Geologia i Geofísica de Reservoris es pretén:

 • Adquirir una preparació professional altament qualificada, capaç de satisfer les demandes més exigents de les empreses d’exploració i de gestió de reservoris sedimentaris.
 • Millorar la formació metodològica per adequar la capacitat investigadora en l’àmbit de l’anàlisi i la modelització de reservoris geològics i sistemes estructurals.
 • Complementar i consolidar el coneixement de la caracterització i modelització dels processos que controlen la gènesi i l’evolució posterior dels reservoris geològics sedimentaris.
 • Adquirir aquesta formació en un marc conceptual sòlid de coneixement geològic i geofísic, general i especialitzat, que permeti assolir un criteri general per aplicar aquestes tècniques en cada circumstància.

Per assolir aquests objectius generals, el màster busca completar la formació de l’estudiant en els aspectes conceptuals, metodològics i tècnics que els equips d’investigació implicats estan desenvolupant en l’àmbit de la caracterització geològica i geofísica de reservoris sedimentaris.

Competències

A més de les competències pròpies de qualsevol màster universitari, es pretén que, en acabar el màster de Geologia i Geofísica de Reservoris, l’alumnat sigui capaç de:

 • Conèixer i aplicar els recursos necessaris per caracteritzar un reservori sedimentari.
 • Classificar i analitzar els materials sedimentaris i les estructures tectòniques presents.
 • Conèixer els procediments per modelitzar els sistemes estructurals corticals.
 • Comprendre els sistemes geològics corticals per millorar la quantificació i la predicció dels fenòmens que intervenen tant en la gènesi com en l’evolució d’aquests sistemes.
 • Integrar en un model únic la informació obtinguda a partir de dades multidisciplinàries.
 • Comprendre els fonaments matemàtics, físics i geològics rellevants per a la geofísica.
 • Identificar els processos dominants i les escales temporals i espacials de cada situació geodinàmica.
 • Adquirir una visió crítica per utilitzar les diferents tècniques geofísiques i geològiques.
 • Preparar, processar, interpretar i presentar les dades geològiques i geofísiques amb les tècniques apropiades, i disposar de les destreses para resoldre problemes numèrics.
 • Entendre els sistemes petrolers, prospectar potencials reservoris i avaluar el comportament que tenen.
 • Integrar coneixements i metodologies per estudiar processos de gran i petita escala.

 Veure tot el llistat de competències

 
© Universitat de Barcelona