Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Màster universitari: Matemàtica Avançada Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_2_peque.jpg
 
Presentació
Presentació
Objectius, accés i admissió
Objectius
i competències
Perfil i requisits d'accés
Preinscripció
Llista d'admesos
Pla d'estudis
Pla d'estudis
Itinerari doble dels Màsters de Matemàtica Avançada i de Fonaments de la Ciència de Dades
Reconeixement
de crèdits
Treball final de màster
Suport a l'estudi
Beques i ajuts
Accions de suport
i d'orientació
Mobilitat
Informació acadèmica
Matrícula
Calendari, horaris,
aules i avaluació
Plans docents
i professorat
Pràctiques curriculars
Dades de l'ensenyament
Presentació i indicadors
Enllaços relacionats
Queixes
i suggeriments
Avisos i notícies
Ofertes de feina
Àrea privada

Facultat de
Matemàtiques i
Informàtica


COORDINADOR
Dr. Carlos D'Andrea
master.mates@ub.edu

INFORMACIÓN
sec-matematiques@ub.edu
Gran Via, 585
08007 Barcelona
Telèfon: +34 934 021 597
Telèfon: +34 934 021 654
Imatge de diagramació
 

Accions de suport i d'orientació Imprimir

Pla d'Acció Tutorial (PAT)

1. Introducció

El Màster en Matemàtica Avançada (MMA), de 60 ECTS,  és un Màster oficial organitzat des de la Facultat de Matemàtiques i Informática de la UB. La formació que ofereix va dirigida a llicenciats o graduats en Matemàtiques o en titulacions afins. S’imparteixen continguts de Matemàtica avançada amb l’objectiu de dotar els estudiants de les eines necessàries per a desenvolupar tasques científiques o professionals d’alt nivell com el domini de mètodes de computació avançats, la capacitat de treball en entorns multidisciplinaris o la capacitat de transmetre coneixements matemàtics avançats. El Màster ofereix 25 places.

Aquest PAT recull les accions d’informació, orientació i suport a l’estudiant durant els seus estudis de Màster, que es fan des de la Facultat. Respon a la iniciativa de la Universitat de Barcelona d’impulsar l’acció tutorial i en general la millora constant de la qualitat.   

Els objectius del pla són:

 • Facilitar l’adaptació de l’estudiant a l’Ensenyament.
 • Oferir assessorament individualitzat a l’estudiant durant el desenvolupament del seu itinerari curricular.
 • Donar informació a l’estudiant, a l’acabar els estudis de Màster, de les diferents possibilitats de continuïtat dels estudis (doctorat) i de sortides professionals.   

2. Organització del PAT

El coordinador del PAT del MMA serà el coordinador del Màster i es responsabilitzarà de la coordinació amb els diferents responsables de les diferents accions previstes pel PAT i dels procés d’avaluació i seguiment del mateix. 

 

3. Activitats i accions a desenvolupar: calendari i persones responsables

Les accions tutorials del màster en Matemàtica Avançada es classifiquen en tres grups: les accions prèvies a la matricula, les accions que es fan durant els estudis i les accions que es fan al final dels mateixos.

3.1. Accions prèvies a la matrícula

 • La web de la Facultat té pàgines específiques que recullen tota la informació actualitzada del Màster. http://www.ub.edu/estudis/mastersuniversitaris/matematicavan/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
 • La Universitat participa en el Saló Futura, on s’informa als visitants de l’oferta formativa de màsters. 
 • Distribució d’un fulletó amb la informació del Màster en anglès.
 • Tramesa d’informació a tots els alumes que es graduen a la Facultat i realització d’una sessió de presentació del màster. 
 • Assignació d’un tutor a tots els alumnes admesos al màster.  El tutor s’assigna, entre una llista de professorat de la facultat, en funció de les preferències sobre les àrees de coneixement de Matemàtiques que l’estudiant han manifestat al fer la preinscripció.   La funció del tutor és orientar l’estudiant en l’elecció de les assignatures a matricular, en l’elecció del tema per al treball de recerca i aconsellar-lo en el període d’estudis del màster. 

3.2. Accions durant el desenvolupament dels estudis

 • Jornada de presentació del Màster i de la Facultat als alumnes matriculats, on se’ls informa de les característiques dels estudis, dels recursos de la Facultat disponibles per a ells (Biblioteca, Sala d’estudi específica amb ordinadors, Secretaria, Punt d’informació, Aula, Departament, etc.)
 • Seguiment individualitzat de cada alumne per part del tutor.

3.3. Accions  enn la fase final dels estudis

 • Col·laboració en la Jornada d’Orientació  Professional.
 • Difusió de Jornades Interdisciplinars organitzades per investigadors en formació.
 • Difusió dels Col·loquis organitzats per la facultat i l’Institut de Matemàtica de la UB, com a introducció a les activitats de recerca.
 • Difusió de les ofertes de treball, beques i programes de doctorat que arriben a la facultat.

 

4. Seguiment i avaluació del PAT

Cada final de curs el coordinador del Màster i del PAT recollirà la informació sobre les diferents accions realitzades, les dades de participació i l’opinió dels tutors. Elaborarà un informe d’avaluació que inclourà els punts forts i febles i propostes de millora, i el presentarà a la Comissió de coordinació  del Màster.  

 

Adaptació del PAT del màster en Matemàtica Avançada i Professional, aprovat el 8 de febrer de 2010. 
< Anterior   Següent >

© Universitat de Barcelona