Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Māster universitari: Matemātica Avanįada Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_7_peque.jpg
 
Presentaciķ
Presentaciķ
Objectius, accés i admissiķ
Objectius
i competčncies
Perfil i requisits d'accés
Preinscripciķ
Llista d'admesos
Pla d'estudis
Pla d'estudis
Itinerari doble dels Māsters de Matemātica Avanįada i de Fonaments de la Cičncia de Dades
Reconeixement
de crčdits
Treball final de māster
Suport a l'estudi
Beques i ajuts
Accions de suport
i d'orientaciķ
Mobilitat
Informaciķ acadčmica
Matrícula
Calendari, horaris,
aules i avaluaciķ
Plans docents
i professorat
Prāctiques curriculars
Dades de l'ensenyament
Presentaciķ i indicadors
Enllaįos relacionats
Queixes
i suggeriments
Avisos i notícies
Ofertes de feina
Ārea privada

Facultat de
Matemātiques i
Informātica


COORDINADOR
Dr. Carlos D'Andrea
master.mates@ub.edu

INFORMACIĶN
sec-matematiques@ub.edu
Gran Via, 585
08007 Barcelona
Telèfon: +34 934 021 597
Telèfon: +34 934 021 654
Imatge de diagramació
 

Treball final de māster Imprimir

 

Els estudiants que vulguin defensar el Treball final de màster en el mes de juliol hauran de dipositar la memòria i el material addicional, si escau, en el Campus virtual de l'assignatura Treball final de màster i lliurar a la Secretaria de la Facultat l'autorització de lectura de treball signada pel director del Treball final de màster i llicència signada per l'estudiant d'autorització per publicar la memòria  al dipòsit digital de la UB abans del dia 28 de juny.        

Els estudiants que vulguin defensar el Treball final de màster en el mes de setembre hauran de dipositar la memòria i el material addicional, si escau, en el Campus virtual de l'assignatura Treball final de màster i lliurar a la Secretaria de la Facultat l'autorització de lectura de treball signada pel director del Treball final de màster i llicència signada per l'estudiant d'autorització per publicar la memòria  al dipòsit digital de la UB abans del dia 11 de setembre.   

El/s director/s del TFM ha de fer arribar al president del tribunal un informe confidencial on es valori la realització del treball per part de l’alumne.

La memòria ha de recollir els punts següents:

El Treball final de Màster consisteix en la realització autònoma i individual d'un treball d'investigació o innovació a proposta d'un director i sota la seva supervisió, que permeti a l'estudiant mostrar de manera integrada els continguts formatius i les competències adquirides associades al Màster. 
Els estudiants hauran de presentar una proposta de Treball final de màster, segons formulari TFM , en els següents terminis:
  • Estudiants matriculats de TFM en el primer semestre: Fins el 31 d'octubre.
  • Estudiants matriculats de TFM en el segon semestre: Fins el 31 de març. 

Els continguts seran específics de cada treball.

L'avaluació de l'assignatura consisteix en la presentació oral i per escrit davant d'un tribunal dels resultats del treball. Els tribunals, que han de jutjar els treballs finals del Màster, tindran en compte com a mínim els següents aspectes:
  • Qualitat bàsica del treball.
  • Informe del director/tutor del treball.
  • Originalitat en el contingut o en l'enfocament.
  • Qualitat de la presentació oral.
  • Capacitat de resposta adient a les preguntes formulades pel tribunal.
  • Qualitat formal de la memòria escrita.  

Nova normativa Treball final de màster

 

 
< Anterior

© Universitat de Barcelona