Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Màster universitari: Matemàtica Avançada Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_5_peque.jpg
 
Presentació
Presentació
Objectius, accés i admissió
Objectius
i competències
Perfil i requisits d'accés
Preinscripció
Llista d'admesos
Pla d'estudis
Pla d'estudis
Itinerari doble dels Màsters de Matemàtica Avançada i de Fonaments de la Ciència de Dades
Reconeixement
de crèdits
Treball final de màster
Suport a l'estudi
Beques i ajuts
Accions de suport
i d'orientació
Mobilitat
Informació acadèmica
Matrícula
Calendari, horaris,
aules i avaluació
Plans docents
i professorat
Pràctiques curriculars
Dades de l'ensenyament
Presentació i indicadors
Enllaços relacionats
Dubtes, queixes
i suggeriments
Avisos i notícies
Ofertes de feina
Àrea privada

Facultat de
Matemàtiques i
Informàtica


COORDINADOR
Dr. Carlos D'Andrea
master.mates@ub.edu

INFORMACIÓN
sec-matematiques@ub.edu
Gran Via, 585
08007 Barcelona
Telèfon: +34 934 021 597
Telèfon: +34 934 021 654
Imatge de diagramació
 

Matrícula Imprimir

Matrícula del curs 2016-2017

  • 2n període de matrícula:

  del 13 de febrer al 10 de març de 2017.

  Horari: de 10 h. a 13 h.

Link matrícula

·

Documentació que cal presentar

1. Els estudiants que es matriculen en un màster per primera vegada han d’adjuntar a la sol·licitud de matrícula la documentació següent:

  • 1 foto mida carnet.
  • Fotocòpia del DNI. En el cas d’estudiants estrangers, fotocòpia del passaport. Els estudiants estrangers de la Unió Europea poden presentar una fotocòpia del document d’identitat expedit per l’autoritat competent del país d’origen.
  • En cas que se sol·liciti alguna exempció, bonificació o gratuïtat, documentació acreditativa de la concurrència de la causa al·legada, segons el que disposi la norma que determini l’exempció, en la forma i en els terminis establerts per la normativa complementària de la UB aprovada anualment.
  • Original o còpia compulsada del títol de llicenciat, enginyer, arquitecte, grau o titulació corresponent (espanyola o estrangera) que ha donat accés, o la corresponent certificació acreditativa (no és necessari adjuntar-ho en el cas d’haver obtingut el títol en el mateix centre on es matricula del màster).
  • Estudiants amb titulacions d’accés expedides per una institució estrangera d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior, original o còpia compulsada del document que acrediti que el títol faculta per a l’accés als ensenyaments de màster en el país emissor (o proves alternatives) i original o còpia compulsada de la traducció oficial d’aquest document, si no està expedit en qualsevol de les llengües oficials de la Universitat de Barcelona, i justificant del pagament de la taxa de l’estudi de l’equivalència del títol d’estudis estrangers per a l’accés al màster fixada al Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic.
  • Estudiants amb titulacions d’accés emeses per una institució estrangera d’educació superior aliena a l’Espai Europeu d’Educació Superior sense homologació prèvia, original o còpia compulsada de la resolució d’autorització d’accés al màster del rector o persona en qui delegui, i comprovant del pagament de la taxa d’estudis d’equivalència del títol d’estudis estrangers per a l’accés al màster, fixada en el Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic.
Sol·licitud d'acces
 


 
Següent >

© Universitat de Barcelona