El Treball fi de grau, la culminació de l’aprenentatge

tfgEl Treball de fi de grau (TFG) és una assignatura bàsica, que suposa la culminació del procés d’aprenentatge de l’estudiant. Consisteix en la realització d’un treball individual i autònom, tutoritzat per un professor, i presentat i avaluat per un tribunal acadèmic en sessió pública. El TFG permet a l’estudiant mostrar de manera integrada els continguts formatius i les competències adquirides durant el grau. Alguns dels treballs presentats es poden consultar, per ensenyament, en el dipòsit digital de la UB.

El TFG està regulat per la Normativa del TFG on s’exposen totes les directrius que reglamenten l’assignatura: l’adequació de continguts, la titularitat dels drets de propietat intel·lectual del treball, la direcció i posterior avaluació de l’assignatura, etc.

Requisits de matrícula

L’alumnat pot matricular el TFG, un cop superats 165 crèdits de la titulació i amb la condició de matricular tots els crèdits restants per finalitzar l’ensenyament.

La matrícula del TFG es formalitzarà durant el període de la matriculació ordiniaria, en els dies establerts per la Secretaria de la Facultat. La Secretaria comprovarà que l’alumne reuneixi els requisits acadèmics necessaris per a la formalització del tràmit.

Tutorització del TFG

tutorEl TFG es realitza sota l’orientació d’un tutor, qui actuarà com a dinamitzador i facilitador del procés d’aprenentatge. Les seves funcions seran:

  • – Delimitar el tema a partir del bloc temàtic en el que s’haurà matriculat l’estudiant.
  • – Orientar el treball durant la seva realització i fer-ne el seguiment.
  • – Lliurar al final un informe valorant la feina duta a terme per l’estudiant.

L’assignació de tutors la porta a termer la Comissió del TFG de cada ensenyament a partir de la disposició de professorat i la sol·licitud orientativa que l’estudiant emplena amb les seves preferències en el bloc temàtic i tutor.

Avaluació de l’assignatura

L’avaluació del TFG s’efectua a partir de l’informe de treball del tutor, la memòria escrita de l’alumnat i la seva defensa pública. S’avaluarà el rigor i la qualitat del contingut del treball i la qualitat formal del treball escrit (correcció ortogràfica i gramatical, estructura del discurs i ús pertinent del lèxic).

Per tot això, els Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona ha impulsat un portal web on hi reuneixen consells i recursos d’utilitat.