La Unitat d’Igualtat de la UB, un pas cap a la igualtat efectiva

El passat dijous 21 d’abril a l’Aula 302 de la Facultat va tenir lloc la Xerrada “El camí de la Universitat cap a la Igualtat” per part de la Unitat d’Igualtat de la Universitat de Barcelona. Aquesta xerrada, que s’ha repetit a cada centre de la UB durant el mes d’abril, respon a l’estratègia de sensibilització i foment de la igualtat efectiva entre dones i homes, descrita en el II Pla d’Igualtat de la Universitat.

El camí de la Universitat cap a la Igualtat

LParticipacióa delegada del rector per a la Igualtat de Gènere, la Dra. Trinidad Donoso i les Sres. Cristina Crespo i Núria Alcaraz col·laboradores amb la Unitat, van conduir la sessió, que tot i no comptar amb el públic esperat va ser molt participativa.

La conversa va servir per anar desmuntant els tòpics que envolten la qüestió de gènere un per un. Començant per la creença que a la Universitat existeix una “dominació acadèmica de la dona”; refutada amb claredat pel “diagrama de tisores”, estadística que mostra que, tot i l’elevat percentatge de dones que accedeixen a la universitat i es doctoren, existeix un sostre que inverteix les dades i destina a les dones llocs més precaris en la docència universitària.

En l’àmbit acadèmic, es va posar la mirada en el contingut del pla docent de les assignatures, basat en un “punt de vista masculí, com allò vàlid”, masculinitzant el coneixement i relegant a les dones a l’oblit: “Només cal consultar la bibliografia proposada, per trobar a faltar referències femenines”. El 21% de les assignatures dels plans d’estudis són assignatures de gènere, però només el 13% d’aquestes són assignatures obligatòries, presentant situacions tan sorprenents com que als graus de magisteri, on es formen els futurs docents, no hi ha cap assignatura de gènere.

I finalment, no podem oblidar la cartelleria que anuncia festes universitàries, que no fa més que ratificar que “el sexisme existeix a la Universitat” perpetuant les desigualtats i bandejant la dona a papers inexistents o estereotipats.

La Unitat d’Igualtat de la Universitat de Barcelona

Sessió InformativaLa Unitat d’Igualtat de la Universitat de Barcelona ha estat creada amb l’objectiu de fer que la Igualtat sigui una realitat entre totes les persones que formem la comunitat universitària. El desplegament del II Pla d’Igualtat aprovat en el Consell de Govern en data 12 d’abril de 2011, ha estat un compromís i una eina de tothom, per tal d’impulsar totes les accions que en ell es contemplen. Actualment es treballa en el III Pla d’Igualtat.

Complementant la Unitat, cada Facultat té una Comissió d’Igualtat, formada per PDI, PAS i estudiants que tenen l’encàrrec de vetllar per l’aplicació d’aquest Pla en cadascuna de les Facultats. Les presidències d’aquestes comissions, formen la Comissió d’Igualtat de la UB, amb l’encàrrec de realitzar el desplegament del propi Pla i vetllar per l’aplicació de les polítiques d’igualtat de la nostra universitat a cadascuna de les facultats.

II Pla d’Igualtat de la UB

Les accions que es contemplen en el II Pla tenen com a objectius principals millorar la situació actual i alhora aconseguir que l’activitat quotidiana de la Universitat integri la perspectiva de gènere com a un element identificador més de l’acadèmia. Ambdós objectius facilitaran el camí a l’excel·lència, tant en l’àmbit de la docència com de la recerca i la gestió.

Pla d'IgualtatEls àmbits que abasta el Pla actual, es poden concretar en els eixos estratègics següents:

1. Visualització i sensibilització de la igualtat entre dones i homes
2. Conciliació de la vida laboral, familiar, i personal
3. Incorporació de la perspectiva de gènere en l’organització, la gestió, i la representació
4. Implicació dels membres de la comunitat universitària
5. Foment de la perspectiva de gènere en la docència
6. Foment de la perspectiva de gènere en la recerca
7. Incorporació de la perspectiva de gènere en el reconeixement de l’excel·lència
8. Ús no sexista del llenguatge
9. Promoció de les relacions externes
10. Establiment d’una política de prevenció i eradicació de la violència de gènere