S’obre en període d’exposició pública la proposta de nou reglament de la Facultat de Geografia i Història

Barcelona, 24 d’octubre de 2017

D’acord amb el que s’ha informat a la Junta de Facultat del dia 23 d’octubre de 2017, l’equip deganal de la Facultat de Geografia i Història inicia el procés de reforma del Reglament de la Facultat amb l’objectiu de definir el seu nou marc normatiu. Aquesta reforma està regulada per l’article 53 de l’actual Reglament, segons el qual:

“De la reforma del Reglament

Article 53

  1. Qualsevol modificació d’aquest reglament es fa a iniciativa del degà o de la degana o de la cinquena part dels membres de dret de la Junta de Facultat i requereix l’aprovació de la Junta, per majoria absoluta, i la ratificació del Consell de Govern de la Universitat.
  2. La proposta de reforma s’ha d’acompanyar d’una memòria raonada i d’un text articulat, destinat a reemplaçar el que es tracta de modificar.
  3. En el procediment de modificació s’acordarà tràmit d’informació pública a fi que qualsevol membre de la Facultat pugui formular les propostes que consideri oportunes”.

Segons disposa l’apartat 53.3, l’equip deganal obre el període d’informació pública sobre la proposta de nou reglament de la Facultat per recollir els suggeriments de modificació d’aquesta. Aquest període s’estendrà del 25 d’octubre al 25 de novembre de 2017.

La proposta de nou Reglament restarà en obert durant el període d’informació pública i es presenta com alternativa al Reglament vigent. El document en Word de la proposta de reglament mostra en text vermell les modificacións que l’equip deganal ha elaborat.

Qualsevol membre de la Facultat que vulgui formular una esmena sobre el nou text presentat, cal que faci arribar un correu electrònic a la Secretària de la Facultat (Dra. Arlinda Garcia Coll) a l’adreça sc.geografia.historia@ub.edu on consti l’article del reglament vigent que es vol modificar i la proposta de redactat alternatiu que se sotmet a consideració, a més de les dades (Nom i cognom i col·lectiu de la Facultat al qual pertany) de la persona que ho envia. Només es podran tenir en compte les esmenes que es facin arribar abans del 25 de novembre. Està previst sotmetre a votació la proposta definitiva a la propera Junta de Facultat.