Acords de la Junta

La Junta de Facultat és l’òrgan de govern col·legiat i està constituïda inicialment d’acord amb els percentatges previstos a l’article 16.1 de l’Estatut de la UB per:

  • un 51% de professorat funcionari dels cossos docents universitaris (26 representants)
  • un 9% d’altre personal docent i investigador (4 representants)
  • un 30% d’estudiants, inclosos els de doctorat (12 estudiants de primer i de segon cicle i 3 de Doctorat), i
  • un 10% de personal d’administració i serveis (5 representants).

Actes

CURS 17-1

CURS 16-17

CURS 15-16

CURS 14-15

CURS 13-14

CURS 12-13

CURS 11-12