Participació de l’alumnat: Òrgans de Govern

participació

Tal com diu el Reglament d’Organització d’Estudiants “La participació dels estudiants en els òrgans de govern de la Universitat de Barcelona és imprescindible per a la cooperació educativa i per a l’enfortiment de la societat democràtica. Els alumnes han d’assumir el paper que els pertoca com a plens membres de la comunitat universitària i han de ser reconeguts com a companys competents, actius i constructius en el funcionament normal de la Universitat”.


Participació en la Facultat

La normativa que regeix la Facultat i els seus òrgans de govern s’anomena Reglament de la Facultat de Geografia i Història. En aquest document pots trobar tota la informació corresponent al seu funcionament. Els principals òrgans de govern de la Facultat són:

Junta de Facultat: la Junta de Facultat és l’òrgan de govern col·legiat més important de la Facultat i està constituïda, d’acord amb els percentatges previstos a l’article 16.1 de l’Estatut de la UB per:

 • un 51% de professorat funcionari dels cossos docents universitaris (26 representants)
 • un 9% d'altre personal docent i investigador (4 representants)
 • un 30% d'estudiants, entre els de grau, màster i doctorat (15 representants)
 • un 10% de personal d'administració i serveis (5 representants).
Consulta la composició actual de la Junta de Facultat.

Consells d’estudis: per cada ensenyament de vinculat a la Facultat hi ha un consell d’estudis format per una representació del professorat dels departaments que tenen encomanada docència de l’ensenyament, i una representació dels estudiants matriculats a l’ensenyament en nombre igual al dels professors membres del consell. Per consultar informació dels consells d’estudis de la Facultat.

Comissions delegades de la Junta: la Junta de Facultat pot delegar l’exercici de les competències que siguin susceptibles de delegació, en l’equip deganal o en comissions de caràcter permanent o temporal. Per consultar informació de les comissions delegades.

Consells de departament: en els consells de departament també hi ha representació dels estudiants. Per saber més sobre els Consells de departament.

Consell de l’alumnat: El consell de l’alumnat vol establir un marc de relacions entre l’equip deganal i els representants de l’alumnat. Per saber més sobre el Consell de l’alumnat de la Facultat.

 

 

Participació en la UB

L'alumnat de la UB també pot participar activament en els diferents òrgans de govern de la Universitat, com ara:

Claustre Universitari: és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària. La representació d’estudiants està distribuïda proporcionalment per facultats i escoles universitàries fins a un total de 90 membres, inclòs l’alumnat de doctorat. Per saber-ne més.

Consell de l’Alumnat: és el màxim òrgan de representació de l’alumnat de la Universitat de Barcelona. És l’encarregat, en l’àmbit universitari, de generar el debat i el seguiment posterior de les polítiques generals de la Universitat de Barcelona. Per saber-ne més.

Consell de Govern: és l’òrgan col·legiat de govern de la Universitat. En formen part 5 estudiants de grau i/o màster i un estudiant de doctorat, escollits pel Consell de l'Alumnat. Per saber-ne més.

Comissió Acadèmica: comissió delegada del Consell de Govern . En formen part 5 estudiants. Per saber-ne més.

Consell Social: és l’òrgan de participació de la societat en la Universitat. En forma part un estudiant escollit pel Consell de l'Alumnat. Per saber-ne més.

Si vols més informació sobre la participació en els òrgans de govern com a estudiant (normatives, reglaments, ajuts i subvencions) pots consultar el web de Participació dels estudiants de la UB

 

Contacte

 • Facultat de Geografia i Història
 • Montalegre, 6
  08001 Barcelona

 • Telèfon: 93 403 77 28 /29
 • web
excel HUBc BKC
 • Universitat de Barcelona
 • Entorns Web
 • adreça electrònica
 • 934 021 687
 • Última actualització: 11/30/2018