Presentació

El Pla d'acció tutorial té com a funció acompanyar, guiar i aconsellar l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge a la UB, i d’aquesta manera ajudar-lo a prendre decisions fonamentades en els seus estudis, en la millora del seu rendiment, en l’ampliació de les seves expectatives, en l’orientació professional i, en definitiva, en l’assoliment d’un bon desenvolupament personal.

Aquesta funció general es desenvolupa en funcions més específiques:

  • Facilitar el procés de transició i d’adaptació de l’estudiant a la Universitat.
  • Oferir a l’estudiant informació, orientació i recursos per a l’aprenentatge.
  • Assessorar l’estudiant en la configuració del seu itinerari curricular, prestant atenció a cada realitat específica: alumnat que compagina l’estudi amb la feina laboral, situacions personals, etc.
  • Orientar l’estudiant per facilitar-li l’accés al món laboral o a la continuació dels estudis, en una perspectiva de formació continuada.
  • Contribuir al fet que l’estudiant contempli i valor i la dimensió europea, en aspectes relacionats amb la formació, la inserció laboral i d’altres.
  • Partint de la informació subministrada pels estudiants, identificar punts forts i punts febles de la docència, a partir dels quals es puguin formular propostes de millora.

Avaluació:

El PAT estarà subjecte a un procés d’autoavaluació. L’alumnat tutoritzat omplirà un breu qüestionari després de cada sessió grupal; els tutors també hauran de complimentar una breu valoració que es trobarà disponible en el Campus Virtual dels tutors. També es preveuen reunions de coordinació i d’avaluació després de cada sessió grupal en cada una de les titulacions que implanten el Pla Pilot d’Acció Tutorial.

El PAT en conjunt serà objecte de valoració en el si de la Comissió Acadèmica de la Facultat, amb l’objectiu de revisar el seu funcionament i planificar les accions d’anys posteriors.

excel