Política i objectius de Qualitat

La Junta de Facultat de Geografia i Història vol refermar la seva voluntat d'assolir els màxims nivells de qualitat i d'excel·lència en totes les activitats que desenvolupa el centre. Per aquest motiu, la Facultat es compromet a utilitzar tots els recursos tècnics, econòmics i humans que tingui al seu abast per complir les normatives legals i els requisits que s'estableixin i que afavoreixin la convergència cap a l'espai europeu d'educació superior.

La Junta de Facultat, d'acord amb la tradició d'aprenentatge de les ciències humanes i socials, vol manifestar la seva resolució en la millora constant dels nostres ensenyaments. Per fer-ho possible, la Facultat haurà d'utilitzar tots els elements científics, pedagògics, didàctics, materials i de gestió del centre que facin possible aconseguir el màxim reconeixement social dels seus ensenyaments, tot procurant que el seu alumnat adquireixi una formació humana adient –actualitzada i innovadora- i els coneixements i habilitats que facilitin la seva inserció laboral.

La política orientada a l'excel·lència que impulsarà la Junta de Facultat es concreta en els objectius següents:

  • Proporcionar una formació [adreçada cap a l'excel·lència mitjançant una oferta] acadèmica que estigui d'acord amb les necessitats i les expectatives de les nostres disciplines, tant del professorat com de l'alumnat i de la societat en general.
  • Utilitzar de manera òptima tots el recursos tècnics, econòmics i humans disponibles [a l'abast] per desenvolupar de manera satisfactòria les activitats docents.
  • Establir els protocols necessaris per detectar els problemes en el funcionament administratiu, acadèmic i de gestió, a fi de cercar i habilitar els procediments de millora que s'escaiguin.
  • Vetllar perquè els procediments que s'estableixin quant a la gestió i la docència siguin adequats a les característiques i als objectius del nostre centre.
  • Estimular la formació continuada del personal del centre i habilitar els canals adients perquè ho pugui portar a terme.
  • Suggerir i donar suport a les mesures necessàries per aconseguir unes condicions laborals que es corresponguin amb la responsabilitat acadèmica i social que realitza el personal del centre.
  • Assegurar que la política orientada a vetllar per la qualitat i l'excel·lència sigui coneguda i seguida pel personal del centre. La Junta de Facultat encomana a la Comissió de Qualitat del centre que sigui la garant del compliment dels requisits i procediments d'assegurament intern de la qualitat.

És voluntat de la Junta de Facultat revisar periòdicament la política de qualitat del centre amb l'objectiu de mantenir-ne l'adequació contínua a les necessitats canviants.

Aprovat en Junta de Facultat el dia 21 de desembre de 2009.

Menú

Contacte

excel HUBc BKC