Logo Universitat de Barcelona Facultat de FarmÓcia imatge de maquetació
Facultat UB imatge de maquetació
Grau de FarmÓcia
Guia acadèmica
Informació general
Dades de l'ensenyament
Pla d'estudis
Itinerari
PAT (Pla d'acció tutorial)
Calendari
Tots els alumnes
Nous alumnes
Primer curs
Segon curs
Tercer curs
Quart curs
Cinquè curs
Estades en Pràctiques Tutelades
Treball fi de grau
Pràctiques curriculars en Empreses
Borsa de treball i pràctiques extracurriculars
Exàmens (2015-16)
Normes de permanència
Activitats institucionals (reconeixement de)
Avaluació única
Altra informació acadèmica
Activitats i serveis
a l'estudiant
 
Més informacióMés informació

 

imatge de maquetaciˇ   imatge de maquetaciˇ
 

Altra informació acadèmica

Treball Dirigit. Curs 2015-16

Trobareu tota la informació al campus virtual de l'assignatura:

https://campusvirtual2.ub.edu/course/view.php?id=25782

Hi ha dos terminis de preinscripció per al curs 2015-16:

 • Del 15 al 31 de maig de 2015
 • De l'1 al 15 de desembre de 2015

Per preinscriure-us, cal que ompliu el full de preinscripció que trobareu al campus virtual i que el pengeu a "tasques" seguint les instruccions.

Normativa reguladora d'assignatures de Treball Dirigit

Reconeixement d'experiència professional als graus de la facultat de Farmàcia (aprovat per Comissió Acadèmica de data 15 de març de 2013 i modificada en sessió de 6 de febrer de 2014)
Procediment per renunciar a l'avaluació continuada i sol·licitar avaluació única
Finalització d'estudis i tancament d'expedient
Matrícula de Convocatòria Extraordinària de Final de Carrera
Premis Extraordinàris de Grau

Renúncia a la qualificació:

L'article 16.5 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l'avaluació i la qualificació dels aprenentatges , aprovada pel Consell de Govern en la seva sessió de 8 de maig de 2012, diu el següent:
"16.5. Una vegada s'ha qualificat una assignatura, no pot ser objecte d'una nova avaluació llevat que l'estudiant renunciï a la qualificació obtinguda, sempre que sigui un «aprovat» o una nota equivalent. Aquesta renúncia es fa per escrit i s'adreça al professor corresponent en el període de revisió de qualificacions, i dóna lloc a la qualificació de «No presentat». Cliqueu AQUIper obrir l'imprès de sol·licitud

Admissió al grau de Farmàcia per canvi d'estudis i/o d'universitat

Llista d'admesos al grau de Farmàcia per reconeixement de 30 crèdits o més:

Amb estudis universitaris espanyols:

DNI/NIE
47334379B
18060687Y
47766659Y
43734635
Y309227P
46348986F
71022148B
79005583P
47737805V
48093529
M536197
45476195
47715105-H
49064745H
X2308169G

Amb estudis universitaris estrangers

49830284W
26590523Q
Y2881156Y

Els estudiants admesos rebràn la notificació d'admissió al seu domicili i la resolució de convalidació. La Secretaria d'Estudiants es posarà en contacte amb els interessats per concretar les dates de matrícula

_____________________________________________

El Reial Decret 412/2014, de 6 de juny s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau i la Universitat de Barcelona ha establert els criteris que han de seguir els centres de la UB per resoldre aquestes sol·licituds.

Poden sol Ě licitar l'admissió a un estudi de grau de la Universitat de Barcelona per aquesta via:

a) Estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols parcials.

b) Estudiants amb estudis universitaris estrangers parcials.

c) Estudiants amb estudis universitaris estrangers totals sempre que s'hagi denegat l'homologació del seu títol a Espanya. En tots tres supòsits s'ha de complir el requisit de tenir reconeguts un mínim de 30 crèdits en l'estudi de grau al qual es vol accedir

La Comissió Acadèmica de la facultat de Farmàcia fixa el nombre de places que ofereix cada any el grau de Farmàcia per aquesta via, així com el calendari de sol·licitud i els criteris de valoració de les sol·licituds.

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL TRÀMIT

Termini de presentació de sol·licituds: del 4 de maig al 3 de juny de 2015.

Procediment:

  1. Ompliu i imprimiu la sol·licitud de reconeixement de crèdits i la sol·licitud d'admissió i entregueu-la a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Farmàcia, acompanyada de la documentació que s'indica. La sol·licitud de reconeixement suposa el pagament d'una taxa de 54,54€.

  Documentació:

  En el cas d'estudis iniciats a la UB : Expedient acadèmic

  En el cas d'estudis iniciats en altres universitats:

  •  Fotocòpia del DNI

  Certificació acadèmica personal original en la qual figurin la formació assolida indicant, com a mínim, la denominació, crèdits, any acadèmic i qualificació de les assignatures superades. En el cas que els estudis cursats siguin un ensenyament oficial de Grau, la certificació haurà d'incloure també informació sobre la branca de coneixement a la que està adscrit el títol de grau i la branca de coneixement de la matèria a la que es vinculen les assignatures de Formació Bàsica.

  •  Pla docent de l'assignatura en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d'hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen corresponent.

  •  Pla d'estudis o quadre d'assignatures que s'exigeix per a obtenir el títol de l'ensenyament previ, expedit pel centre d'origen, amb el segell corresponent.

  En el cas d'estudis estrangers parcials o finalitzats:

  • Document acreditatiu de la nacionalitat del sol·licitant expedit per les autoritats competents del seu país, que pot ser substituït per una fotocòpia compulsada del passaport o del permís de residència a Espanya, o, en el cas de ciutadans espanyols, per una fotocòpia compulsada del DNI.
  • Certificació acadèmica personal original en la qual figurin la formació assolida,i s'indicarà, com a mínim, la denominació, crèdits, any acadèmic i qualificació de les assignatures superades.

   •  Pla docent de l'assignatura en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d'hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen corresponent.

   •  Pla d'estudis o quadre d'assignatures que s'exigeix per a obtenir el títol de l'ensenyament previ, expedit pel centre d'origen, amb el segell coreesponent.

  • Informació sobre el sistema de qualificacions de la universitat d'origen.

  Els documents han de ser originals oficials, expedits per les autoritats competents i degudament legalitzats i traduïts.

  Si els estudis estrangers han estat finalitzats caldrà a més, comprovant de denegació d'homologació del títol a Espanya.

  Nombre de places i criteris d'admissió dels candidats

  La Junta de Facultat de Farmàcia va aprovar en la sessió de 25 de febrer de 2010 oferir 16 places d'accés directe per a estudiants amb estudis universitaris espanyolsparcialment superats i amb 30 crèdits reconeguts i 5 places per a estudiants amb estudis estrangers total o parcialment superats. Les sol·licituds es valoraran en funció de les qualificacions obtingudes per l'estudiant en l'ensenyament d'origen. En cas d'empat, tindrà preferència l'estudiant amb el major nombre de crèdits superats.

  Publicació de la llista d'admesos

  La llista d'admesos al grau de Farmàcia es publicarà el dia 3 de juliol de 2015. Les resolucions de reconeixement de crèdits es comunicaran a totes les persones interessades.

  Matrícula

  Els estudiants admesos hauran de formalitzar el trasllat d'expedient al seu centre d'origen abonant, si s'escau, els drets de trasllat d'expedient i formalitzar la matrícula a la Secretaria. d'Estudiants de la Facultat de Farmàcia durant el mes de setembre de 2015.

   

   

 

 

 

 

 

 

 
imatge de maquetaciˇ
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Facultat de FarmÓcia
Última actualització o validació: 29.10.2015
imatge de maquetació