Logo Universitat de Barcelona Facultat de FarmÓcia imatge de maquetació
Facultat UB imatge de maquetació
Grau de FarmÓcia
Guia acadèmica
Informació general
Dades de l'ensenyament
Pla d'estudis
Itinerari
PAT (Pla d'acció tutorial)
Calendari
Tots els alumnes
Primer curs
Segon curs
Tercer curs
Quart curs
Cinquè curs
Estades en Pràctiques Tutelades
Treball fi de grau
Pràctiques curriculars en Empreses
Borsa de treball i pràctiques extracurriculars
Exàmens (2014-15)
Normes de permanència
Activitats institucionals (reconeixement de)
Avaluació única
Altra informació acadèmica
Activitats i serveis
a l'estudiant
 
Més informacióMés informació

 

imatge de maquetaciˇ   imatge de maquetaciˇ
 

Altra informació acadèmica

Treball Dirigit. Curs 2014-15

Trobareu tota la informació al campus virtual de l'assignatura:

https://campusvirtual2.ub.edu/course/view.php?id=14842

Hi ha dos terminis de preinscripció per al curs 2014-15:

 • Del 15 al 31 de maig de 2014
 • De l'1 al 15 de desembre de 2014

Per preinscriure-us, cal que ompliu el full de preinscripció que trobareu al campus virtual i que el pengeu a "tasques" seguint les instruccions.

Normativa reguladora d'assignatures de Treball Dirigit

Reconeixement d'experiència professional als graus de la facultat de Farmàcia (aprovat per Comissió Acadèmica de data 15 de març de 2013 i modificada en sessió de 6 de febrer de 2014)
Procediment per renunciar a l'avaluació continuada i sol·licitar avaluació única
Finalització d'estudis i tancament d'expedient
Matrícula de Convocatòria Extraordinària de Final de Carrera
Premis Extraordinàris de Grau

Renúncia a la qualificació:

L'article 16.5 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l'avaluació i la qualificació dels aprenentatges , aprovada pel Consell de Govern en la seva sessió de 8 de maig de 2012, diu el següent:
"16.5. Una vegada s'ha qualificat una assignatura, no pot ser objecte d'una nova avaluació llevat que l'estudiant renunciï a la qualificació obtinguda, sempre que sigui un «aprovat» o una nota equivalent. Aquesta renúncia es fa per escrit i s'adreça al professor corresponent en el període de revisió de qualificacions, i dóna lloc a la qualificació de «No presentat». Cliqueu AQUIper obrir l'imprès de sol·licitud

Admissió al grau de Farmàcia per a estudiants amb estudis universitaris espanyols iniciats (i no finalitzats) i amb un mínim de 30 crèdits reconeguts a l'ensenyament de Farmàcia. (versió en castellà)

D'acord amb l'art 56 del RD. 1892/2008 de 14 de novembre, que regula les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau, els estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols parcials que vulguin ser admesos en una altra universitat o estudis universitaris oficials espanyols i se'ls reconegui un mínim de 30 crèdits poden sol·licitar accés directament al centre. Les sol·licituds seran resoltes pel degà de la Facultat.

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL TRÀMIT

Termini de presentació de sol·licituds: del 4 de maig al 3 de juny de 2015.

Procediment:

  1. Ompliu i imprimiu la sol·licitud de reconeixement de crèdits i la sol·licitud d'admissió i entregueu-la a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Farmàcia, acompanyada de la documentació que s'indica. La sol·licitud de reconeixement suposa el pagament d'una taxa de 54,54€.

  Documentació:

  En el cas d'estudis iniciats a la UB : Expedient acadèmic

  En el cas d'estudis iniciats en altres universitats:

  •  Fotocòpia del DNI

  Certificació acadèmica personal original en la qual figurin la formació assolida indicant, com a mínim, la denominació, crèdits, any acadèmic i qualificació de les assignatures superades. En el cas que els estudis cursats siguin un ensenyament oficial de Grau, la certificació haurà d'incloure també informació sobre la branca de coneixement a la que està adscrit el títol de grau i la branca de coneixement de la matèria a la que es vinculen les assignatures de Formació Bàsica.

  •  Pla docent de l'assignatura en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d'hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen corresponent.

  •  Pla d'estudis o quadre d'assignatures que s'exigeix per a obtenir el títol de l'ensenyament previ, expedit pel centre d'origen, amb el segell corresponent.

  Nombre de places i criteris d'admissió dels candidats

  La Junta de Facultat de Farmàcia va aprovar en la sessió de 25 de febrer de 2010 oferir 16 places d'accés directe per a estudiants amb estudis universitaris parcialment superats i amb 30 crèdits reconeguts. Les sol·licituds es valoraran en funció de les qualificacions obtingudes per l'estudiant en la universitat d'origen. En cas d'empat, tindrà preferència l'estudiant amb el major nombre de crèdits superats. El nombre de places que s'ofereixen per al curs 2014-15 pot variar en funció de la capacitat actual del centre.

  Publicació de la llista d'admesos

  La llista d'admesos al grau de Farmàcia es publicarà el dia 3 de juliol de 2014. Les resolucions de reconeixement de crèdits es comunicaran a totes les persones interessades.

  Matrícula

  Els estudiants admesos hauran de formalitzar el trasllat d'expedient al seu centre d'origen abonant, si s'escau, els drets de trasllat d'expedient i formalitzar la matrícula a la Secretaria. d'Estudiants de la Facultat de Farmàcia durant el mes de setembre de 2014.

  Admissió al grau de Farmàcia per a estudiants amb estudis universitaris estrangers (iniciats o finalitzats) i un mínim de 30 crèdits convalidats a l'ensenyament de Farmàcia (versió en castellà)

  D'acord amb l'art 56 del RD. 1892/2008 de 14 de novembre, que regula les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau, els estudiants amb estudis universitaris oficials totals (no homologats) o parcials cursats en una universitat estrangera que vulguin ser admesos en una universitat o estudis universitaris oficials espanyols i se'ls convalidi un mínim de 30 crèdits poden sol·licitar accés directament al centre. Les sol·licituds seran resoltes pel degà de la Facultat.

  Termini de presentació de sol·licituds

  Del 5 de maig al 3 de juny de 2014.

  Procediment:

  1. Cal presentar la sol·licitud de reconeixement de crèdits a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Farmàcia i la sol·licitud d'admissió, acompanyada de la documentació següent:

  • Document acreditatiu de la nacionalitat del sol·licitant expedit per les autoritats competents del seu país, que pot ser substituït per una fotocòpia compulsada del passaport o del permís de residència a Espanya, o, en el cas de ciutadans espanyols, per una fotocòpia compulsada del DNI.
  • Certificació acadèmica personal original en la qual figurin la formació assolida,i s'indicarà, com a mínim, la denominació, crèdits, any acadèmic i qualificació de les assignatures superades. En el cas que els estudis cursats siguin un ensenyament oficial de Grau, la certificació haurà d'incloure també informació sobre la branca de coneixement a la que està adscrit el títol de grau i la branca de coneixement de la matèria a la que es vinculen les assignatures de Formació Bàsica.

   •  Pla docent de l'assignatura en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d'hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen corresponent.

   •  Pla d'estudis o quadre d'assignatures que s'exigeix per a obtenir el títol de l'ensenyament previ, expedit pel centre d'origen, amb el segell coreesponent.

  • Informació sobre el sistema de qualificacions de la universitat d'origen.

  Els documents han de ser originals oficials, expedits per les autoritats competents i degudament legalitzats i traduïts.

  Els documents originals es poden presentar juntament amb una fotocòpia i es retornaran a la persona interessada quan s'hagi fet la diligència de compulsa. Si les fotocòpies ja estan compulsades i legalitzades davant de notari o per les representacions consulars o diplomàtiques d'Espanya en el país d'on procedeixen els documents, no és necessari presentar-ne l'original simultàniament. La sol·licitud de reconeixement suposa el pagament d'una taxa de 52,99€.

  Nombre de places i criteris d'admissió dels candidats

  La Junta de Facultat de Farmàcia va aprovar en la sessió de 25 de febrer de 2010 oferir 5 places d'accés directe per a estudiants amb estudis universitaris estrangers. Les sol·licituds es valoraran en funció de les qualificacions obtingudes per l'estudiant en la universitat d'origen. En cas d'empat, tindrà preferència l'estudiant amb el major nombre de crèdits superats. El nombre de places que s'ofereixen per al curs 2014-15 pot variar en funció de la capacitat actual del centre.

  Publicació de la llista d'admesos

  La llista d'admesos al grau de Farmàcia es publicarà el dia 1 de juliol de 2015. Les resolucions de convalidació es comunicaran a totes les persones interessades.

  Matrícula

  Els estudiants admesos hauran de formalitzar la matrícula a la Secretaria. d'Estudiants de la Facultat de Farmàcia durant el mes de setembre de 2015.

 
 

 

 

 

 

 

 

 
imatge de maquetaciˇ
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Facultat de FarmÓcia
Última actualització o validació: 16.03.2015
imatge de maquetació