Contacte

            Contactes dels centres UB

        

Pràctiques d'estudiants en empreses i institucions

Les empreses i institucions podeu acollir estudiants en pràctiques a través de la signatura d’un conveni de cooperació educativa i la definició del projecte formatiu o pla de treball. Per a més informació contacteu amb els gestors de pràctiques dels centres.

 

Publicar* ofertes de pràctiques i seleccionar candidats


  * Actualment els centres de la UB està fent la transició a una nova aplicació de gestió de pràctiques (GIPE) per tal de millorar el servei. Accedireu a l'aplicació en funció de si el centre està integrat o no.


  Informació general sobre les pràctiques

  Com seleccionar candidats de pràctiques

  Com tramitar les pràctiques

  Informació de l'alta de l'estudiant al Règim General de la Seguretat Social

  Documents relacionats

   

 

Informació general sobre les pràctiques

 • Són activitats formatives realitzades en empreses i institucions, que afavoreixen l'adquisició de competències que preparen per a l'exercici professional de l'estudiant universitari.
 • Es duen a terme al llarg del curs acadèmic tot acordant prèviament el conveni i els continguts del projecte formatiu: període, nombre d'hores, horari, funcions, competències, tutors, etc.
 • Durada: pel que fa a les pràctiques curriculars és variable segons cada pla d'estudis; i les extracurriculars fins a 750 hores per curs acadèmic.
 • L'estudiant està cobert per l'assegurança escolar o voluntària, segons l'edat, a més de per danys a tercers.
 • La pòlissa obligatòria es fa a través de la matrícula, i la voluntària la tramita el propi estudiant. La Universitat  té subscrita una pòlissa que cobreix la responsabilitat a tercers dels estudiants en el cas de les pràctiques.
 • L'estudiant tindrà un tutor de la facultat i un de l'empresa, que hauran de coordinar-se durant el desenvolupament de la pràctica.
 • Al tenir caràcter formatiu, no poden derivar en obligacions pròpies d'una relació laboral.
 • El conveni recull la protecció de dades de caràcter personal de l'estudiant i la confidencialitat de dades de l'empresa.

 

Com seleccionar candidats de pràctiques

 • Les empreses i institucions hauran d’estar registrades a l’aplicació de pràctiques.
 • Haureu de presentar una oferta de pràctiques seguint les indicacions.
 • L’oferta estarà validada pel gestor del centre UB on hagi vinculat l’oferta.
 • Segons cada centre, la selecció es farà directament per aquest o bé a través d’una entrevista de l'estudiant amb l'empresa o institució.
 

Com tramitar les pràctiques

 • Abans de la selecció de l’estudiant, durant o a la finalització d'aquest procés, s’haurà de tramitar el conveni de cooperació educativa. La tramitació serà abans de l’inici de les pràctiques, excepte que ja hi hagi un conveni i sigui vigent.
 • Definir el projecte formatiu de l’estudiant conjuntament amb el centre.

 

Informació de l'alta de l'estudiant al Règim General de la Seguretat Social

 • Les pràctiques en empreses i institucions en què es prevegi una ajuda o borsa d’estudis a l’estudiant, és obligatori que l’entitat que abona a l’estudiant aquesta ajuda, el doni d’alta al Règim General de la Seguretat Social, i faci les cotitzacions corresponents, durant el període de les pràctiques, d’acord amb la legislació vigent. Si no hi ha una ajuda no és obligatori.
 • La quota patronal està bonificada en les pràctiques curriculars dels estudiants amb ajuda o borsa d’estudis de l’empresa o institució.
 • La legislació de referència és la següent:
 • RD 1493/2011, de 24 d’octubre, d’inclusió al Règim General de la Seguretat Social d’estudiants en pràctiques,...
RDL 8/2014, de 4 de juliol, de mesures urgents pel creixement, la competitivitat, i l’eficiència.

 

 

Documents relacionats

 

excel HUBc BKC